NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Finančne spodbude in inšpekcijski nadzor | Tehnične zahteve za nameščanje, delovanje in vzdrževanje | Predpisi pametnega polnjenja

Strokovna predstavitev bo potekala interaktivno ˝on-line˝. Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Evropski zeleni dogovor in zakonodajni sveženj zahtevata odločno ukrepanje držav članic s ciljem zamejitve in zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja oziroma s prehodom na podnebno nevtralnost do leta 2050, med drugim s prehodom na alternativne energente, zlasti elektriko. V ta namen je Slovenija pripravila celovito zakonodajo, ki bo sistematično uredila področje vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva v prometu in uvedla mehanizme za spodbujanje prehoda na alternativna goriva (elektrika, vodik, zemeljski plin, …).

TERMIN: 10. 11. 2023 (od 10:00 do 15:00)

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v okviru priprave zakona pripravili čimbolj realne projekcije rasti števila vozil. Skladno z rastjo vozil na alternativna goriva pa bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno polnilno in oskrbovalno infrastrukturo.

Ključni cilj novega Zakona je vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, varna, razpoložljiva, dostopna in preprosta za uporabo. Želja je zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest in tako povečati tudi delež vozil na alternativna goriva.

Zakonom se med drugim uvajajo tri temeljne ravni razvoja infrastrukture za alternativna goriva:

1. Vzpostavlja se strateško načrtovanje infrastrukture za alternativna goriva, s poudarkom na  načrtovanju mreže električne polnilne infrastrukture za cestni promet

2. Zakon opredeljuje  zagotovitev dolgoročnega stabilnega namenskega vira za sofinanciranje ukrepov prehoda na alternativna goriva, ki bodo prispevali k doseganju okoljskih in energetskih ciljev v sektorju prometa

3. Poleg navedenega se z zakonom med drugim ureja tudi tehnične predpise za nameščanje, delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture, ter predpise s področja pametnega polnjenja

Zakon prav tako opredeljuje obveze upravljalcev in ponudnikov storitev polnjenja in oskrbovanja, registracijo polnilnih in oskrbovalnih mest, vzpostavitev digitalne platforme za spodbujanje investicij v električno polnilno infrastrukturo (javno dostopni podatki o obstoječi in načrtovani polnilni infrastrukturi) in tudi posledice zaradi neukrepanja ter inšpekcijski nadzor.

Program

Predstavitev smernic EU

Novi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG)

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v RS

Akcijski program za alternativna goriva v prometu

Finančne spodbude in posledice zaradi neukrepanja ter inšpekcijski nadzor izvajanja zakonodaje v praksi

Strateško načrtovanje infrastrukture za alternativna goriva – s poudarkom na načrtovanju primernih lokacij polnilnih parkov visokih moči

Prikaz obveznosti upravljavca polnilnega mesta

Predstavitev nujnih tehničnih zahtev za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture

Potrebna registracija infrastrukture za alternativna goriva in posredovanje podatkov na nacionalno točko dostopa

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,
je po opravljeni diplomi na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubjani, kot štipendistka delala na projektih avtomatizacije energetskih objektov pri IBE d.d. v Ljubljani. Delovne izkušnje si je nato pridobivala na Tržnem inšpektoratu RS kot vodja skupine za nadzor varnosti električnih proizvodov in energijske učinkovitosti proizvodov. V tem času je sodelovala kot ekspert pri več Twinning projektih v državah vzhodnega Balkana z namenom priprave njihove zakonodaje na vstop v EU. V prejšnjem desetletju pa je večino časa službovala na Ministrstvu za infrastrukturo, v Direktoratu za energijo, kjer je kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije soustvarjala zakonodajo in politiko na tem področju. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o.. V tem času je tudi sodelovala na projektu predsedovanja R Slovenije Svetu EU (2021) in bila zaposlena kot asistentka za področje tehnične harmonizacije in notranjega trga na Stalnem predstavništvu R Slovenije v Bruslju, ter tako udeležena pri pisanju nove evropske zakonodaje. Je tudi samostojna svetovalka pri GZS – Zbornici elektronske in elektroindustrije.
V zadnjih desetih letih je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Ugodnosti

20 % popust za prijavo na strokovno predstavitev, ki bo potekala 21. 9. 2023.

Dodatne ugodnosti ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €