Elektrotehniška revija marec 2024

Na področju energetike se marsikaj spreminja. V Agenciji za energijo so pripravili novo omrežnino in jo objavili v Aktu o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 118/23). Do sedaj smo plačevali omrežnino po moči varovalk in po količini prevzete energije. To je bila omrežnina za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju in je bila sestavljena iz tarifne postavke za moč v kilovatih (odvisna od moči vgrajenih varovalk) in tarifne postavke za energijo, obračunane za vsako porabljeno kWh električne energije. Vsi gospodinjski odjemalci v Sloveniji smo imeli dve enaki ceni za omrežnino, ki sta bili na računu za elektriko napisani kot VT (višja tarifa) in NT (nižja tarifa). Bila je tudi ET (enotna tarifa). Temu načinu smo rekli »metoda poštne znamke«. VT je bila določena od 6. do 22. ure in NT od 22. do 6. ure. Dodati je še treba, da je to veljalo za dneve v tednu, v vikendih in praznikih je veljala NT.

V zadnjem času so se pojavile težave s priključevanjem novih sončnih elektrarn. Težava je nastala zaradi neučinkovite rabe omrežij in energije. Po električnih omrežjih pripeljemo energijo od njenega izvora do tja, kjer jo potrebujemo. V zadnjem obdobju se je začela elektrifikacija sektorja ogrevanja (toplotne črpalke), prometa (električni avtomobili) in priključevanja obnovljivih virov energije, predvsem sončnih elektrarn in hranilnikov električne energije. To so vzroki za nujne naložbe v omrežje. Mi kot odjemalci zelo vplivamo na stanje v omrežju. To lahko napravimo tako, da premikamo porabo v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno. Temu sledi sedanja prenova obračuna omrežnine, ki bo z novimi tarifami spodbudila odjemalce, da bodo s časovnim razlikovanjem, močnejšimi cenovnimi signali in postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči spodbudile odjemalce k učinkovitejši rabi omrežja oziroma k prilaganju odjema.

V sredstvih javnega obveščanja so se pojavljali različni članki o tem, kaj bo prineslo novo obračunavanje omrežnine. Zelo preprosto povedano, to je posledica digitalizacije zaradi vgraditve novih (pametnih) števcev. Izračun nove omrežnine ni tako enostaven, članki so v nekaterih primerih objavljali, da bo omrežnina petkrat višja kot do sedaj. Sedanjo omrežnino smo plačevali po velikosti varovalk in porabi. Po novem jo bomo plačevali po konični moči v vseh petih časovnih blokih. Operaterji so nam te moči določili iz 15-minutnih odjemov in nam jih sporočili v rubriki »dogovorjena obračunska moč merilnega mesta« na računih za junij, julij in avgust 2023. Te vrednosti bodo veljale za leto 2024.

Na spletni strani Agencije za energijo lahko v zavihku »Primerjalnik stroškov omrežnine« odprete spletno stran: https://www.agen-rs.si/web/primerjalnik-stroskov-omreznine, kjer si lahko izračunate vašo novo omrežnino. To deluje, če imate nov števec. Tisti, ki so opravili že več izračunov, povedo, da če imate dogovorjeno moč (napisano na računu električne energije) večjo, kot je obračunska moč (tudi napisana na računu), boste plačevali več, kot sedaj. V novi omrežnini bo delovni dan razdeljen na tri časovne bloke, dela prost dan pa tudi na tri časovne bloke, vendar z drugimi urami. Vsi ti časovni bloki se delijo še na višjo (november, december, januar, februar) in nižjo sezono v preostalih mesecih. Podrobnosti najdete na spletni strani Agencije za energijo.

Gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem s priključno močjo do vključno 43 kW bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Druga pomembna novost je, da se z letošnjim letom uradno prekinja z »net meteringom«, v katerem se presežki proizvedene električne energije in njihova poraba letno poračunajo. Lastniki sončnih elektrarn so imeli na tak način najugodnejšo shemo samooskrbe. Ta sistem je bil »prepovedan« z evropsko direktivo, ki zahteva, da se omrežnina plačuje za celotno električno energijo, privzeto iz električnega omrežja. Naša zakonodaja je omogočila vsem, ki so dali vloge za soglasje do konca leta 2023 in bodo elektrarno namestili do konca leta 2024, net metering po starem načinu.

Net metering se bo po novem načinu izvajal vsak mesec. Pojavljajo se že novi modeli, ki višek proizvedene električne energije obravnavajo kot dobropis in ga lahko lastnik uporabi pozneje. V starem sistemu net meteringa so nekateri dobavitelji za višek proizvedene električne energije, ki se je po veljavni zakonodaji brezplačno podaril dobavitelju, dali ugodnosti pri nabavi v njihovi trgovini.

V današnji številki objavljamo nove predpise, ki veljajo za naše področje, in nove sprejete standarde. Objavljamo tudi zanimive prispevke avtorjev. Zelo zanimiv je prispevek Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn, v katerem avtor navaja, da bi se pa nacionalnih planih do leta 2050 proizvodnja električne energije podvojila ali celo potrojila. Vsa ta električna energija bi morala biti proizvedena iz obnovljivih virov ali vsaj iz »brezogljičnih« virov. Idealni energent tega zelenega prehoda je sonce, drugi viri niso primerni, saj je hidroenergija skoraj popolnoma izkoriščena oziroma je zaščitena z Naturo 2000, uporabi vetra pa pogosto nasprotuje prebivalstvo. Trenutni trend razvoja v Evropski uniji gre v smeri, da si vsako gospodinjstvo za 10.000 evrov zagotovi svojo sončno elektrarno za svoje potrebe. Avtor razloži, da je ključni problem v tem, da se razpoložljivost sončne energije in potrebe po njeni porabi nikakor časovno ne pokrivajo.

Nadaljujemo tudi z objavami Radijskih tehnologij prihodnosti in prispevkom Človeško osredotočena industrija 60 kot generator super inovacijske družbe. Zelo zanimiv je prispevek o glavnih zahtevah pri projektiranju sončnih elektrarn, kjer avtor obravnava zahteve za panele in objekte ter zahteve zunanjih vplivov. Zelo zanimiv je intervju z dr. Francem Žlahtičem, ki nas seznani z njegovo spletno stranjo, kjer objavlja zanimive zapise o kolesarjenju po Evropi, grafitih iz Ljubljane, Poti ob žici. Je zelo dober fotograf, povedal niti ni, da je že dobil kar nekaj nagrad za svoje fotografije. V uvodniku Elektrotehniške revije, št. 3/2022, smo za »Seznam pogosto uporabljenih pojmov, besed, besednih zvez (terminov) in pripadajočih kratic v elektroenergetiki za rabo v javnosti oziroma v stroki« navedli povezavo. Ta seznam je sedaj dosegljiv na povezavi https://www.mkx.si/Marijan.Kozelj/.

Ervin Seršen Ervin Seršen, urednik

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €