Nov Energetski zakon (EZ-2)

Konec aprila 2024 je bil v Državnem zboru sprejet nov Energetski zakon oziroma EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/24), s katerim je zaključen prenos vsebine prvotnega Energetskega zakona (EZ). Spomnimo se, prvotni EZ je sedaj po posameznih področjih povzet v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE, Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), Zakonu o učinkoviti rabi energije (ZURE, Uradni list RS, št. 158/20), Zakonom o oskrbi z električno energijo (ZOEE, Uradni list RS, št. 172/21), Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS, Uradni list RS, št. 44/22) in Zakonom o oskrbi s plini (ZOP, Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22).

Seveda se z EZ-2 prenaša v slovenski pravni red tudi pet evropskih direktiv in omogoča izvajanje petih evropskih uredb (3. člen EZ-2). EZ-2 je v veljavi od 8. 5. 2024.

In kaj nam prinaša EZ-2? V desetih poglavjih opredeljuje energetsko politiko Slovenije na državni in tudi lokalni ravni, naslavlja zeleni prehod s spodbudami za rabo obnovljivih virov (v nadaljevanju: OVE) in učinkovitejšo rabo energije (v nadaljevanju: URE) ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.

EZ-2 ureja tudi pristojnosti in delovanje energetskega regulatorja Agencije za energijo, pristojnosti energetske inšpekcije, postopke razlastitve v javno korist, upravljanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade, ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike ter seveda določa sankcije za neupoštevanje določb zakona.

V tem prispevku se bomo osredotočili na določbe o OVE in URE.

Temeljna načela energetske politike

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtorica:
Andreja Belavić Benedik

Ne spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) | Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice, zadnje stanje tehnike in subvencije

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €