Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)

Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop A (Zakonodaja in standardi).

Državni zbor je sprejel novi Gradbeni zakon (GZ-1) in prinaša enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve na področju graditve objektov.

TERMIN: 8. 12. 2022 (od 9:00 do 15:30)

Izvedba izobraževanja je hibridna, tako da se ga lahko udeležite ali ˝v živo˝ali ˝on-line˝.

Novi Gradbeni zakon (GZ-1) uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. V novem zakonu so popravljene in dopolnjene obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.

Program

Sistematični pregled sprememb nove gradbene zakonodaje – primerjava zakonskih določil med dosedanjo gradbeno zakonodajo (GZ) in novo gradbeno zakonodajo (GZ-1), predvsem nova zakonska ureditev na področju:

  • ureditve začasnih objektov,
  • male rekonstrukcija,
  • vodje del,
  • integralnega gradbenega dovoljena z upoštevanjem že izvedenih okoljevarstvenih postopkov,
  • plačila komunalnega prispevka.

Gradnja na podlagi gradbenega dovoljenja in prijave pričetka del ter gradnja na podlagi prijave pričetka del

Naloge udeležencev gradnje, imenovanje in naloge vodij, sankcioniranje kršitev obveznosti

Elektronsko poslovanje v postopkih graditve

Projektiranje in izdelava druge obvezne dokumentacije

Pristojni organi v postopkih v zvezi z graditvijo

Projektni pogoji in mnenja

Postopek izdaje gradbenega dovoljenja in predhodno vprašanja

Postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja in vključitev postopkov s področja varstva okolja

Prijava pričetka del in obvezna dokumentacija

Plačilo komunalnega prispevka

Uporabno dovoljenje

Dopustne spremembe med gradnjo

Legalizacije

Posebnosti glede enostanovanjskih stavb in druge pomembne prehodne in končne določbe

Novosti inšpekcijskega nadzora in izvrševanja inšpekcijskih ukrepov (izvršba)

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI d.o.o.

Stegne 7, Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €