Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti

Vse na enem mestu

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.
Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Evropska unija in s tem tudi Slovenija pospešeno izvajajta aktivnosti za preprečevanje nadaljnjega segrevanja ozračja. Energetski sektor je eden od prvih, v katerem je potrebno narediti velik korak v drugo smer. Naslednji velik izvor toplogrednih izpustov pa je promet in razvoj na področju e-mobilnosti in potrebne infrastrukture za e-polnilnice. Poleg obstoječih EU direktiv in zakonodaje je bilo v lanskem in letošnjem letu sprejete precej nove zakonodaje, novih tehničnih smernic in navodil, ki se neposredno nanašajo na področje rabe obnovljivih virov na vseh ravneh (individualno, skupinsko, gospodarstvo), električne mobilnosti in infrastrukture za le-to, vse z namenom prehoda v brezogljično družbo. Posodobljajo se tudi razvojni načrti,  še kar nekaj novih predpisov je v pripravi.

TERMIN: 19. 6. 2024 (od 09:30 do 14:30)

Na strokovnem seminarju bo tako predstavljena vsa nova in aktualna zakonodajna ter tudi predpisi v pripravi, ki že ali pa še bodo vplivali na naš način življenja in poslovanja in sicer:

 • aktualne evropske smernice, katere mora Slovenija kot članica EU upoštevati,
 • novi predpisi s področja samooskrbe z električno energijo, učinkovite rabe energije (URE) in spodbujanja obnovljivih virov energije (OVE),
 • smernice Slovenije, zapisane v Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu,
 • nova in aktualna zakonodaja v pripravi, standardi in priročniki na področju električne mobilnosti in infrastrukture za le-to,
 • nov način obračunavanja omrežnine – dinamično tarifiranje,
 • vse subvencije za OVE, URE in e-mobilnost.

Pomembno je tudi, da bodo vse te nove naprave in viri čiste, zelene energije, povezani v celoto, ki nam bo zagotavljala zanesljiv sistem oskrbe z električno energijo. To pa nam zagotavljajo pravila za priključevanje naprav na distribucijsko omrežje – Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Program

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije

 • EU zakonodaja: Čista energija za vse Evropejce, Zeleni dogovor, Fit for 55, REPowerEU
 • Nacionalni energetsko podnebni načrt in Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije – pregled poročila (marec 2023) o doseganju ciljev NEPN
 • Zakon o učinkoviti rabi energije
 • Zakon o oskrbi z električno energijo
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
 • Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije
 • Nova Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav
 • Tehnična določitev postavitve agrofotovoltaike na kmetijskih zemljiščih
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE – net metering in nov princip
 • Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodnjo naprav na veter
 • Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav
 • Pogoji za energetske naprave pri umeščanju v prostor
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije
 • Gradbena zakonodaja in umeščanje v prostor naprav za samooskrbo,
 • Subvencije in javni pozivi, s katerimi država spodbuja prehod v brezogljično družbo
 • Predlog Uredbe o naložbeni pomoči za pospeševanje uvajanja naložb v zelene tehnologije

Električna mobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil

 • Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva + Priloga II Tehnične specifikacije
 • Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka
 • Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v RS 2023-2032, električna mobilnost
 • Dolgoročni strateški načrt poslovanja SODO, d. o. o., za obdobje 2022 – 2026, elektrifikacija prometa, razvoj električna mobilnost
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), 29. člen
 • Gradbeni zakon (GZ-1)
 • Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
 • Tehnični smernici: TSG-N-002:2021, TSG-1-001:2019
 • Ključni standardi – infrastruktura za postavitev PEV, SIST EN 61851-1, SIST EN ISO 15118-1:2019, SIST EN IEC 63119-1:2019 in ostali
 • Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, IZS, april 2023, 2. izdaja
 • Tehnologija polnjenja z izmeničnim (AC) ali enosmernim DC tokom – ključni koncepti

Predstavitev Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) in Priloge 5 – Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje

 • načini vključevanja proizvodnih naprav v distribucijsko omrežje
 • postopek izdaje soglasja za priključitev proizvodnih naprav
 • postopek preverjanja skladnosti proizvodnih naprav s predpisanimi zahtevami
 • sedanje (bodoče) sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu – prožnos

Predavatelji

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,
je po opravljeni diplomi na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubjani, kot štipendistka delala na projektih avtomatizacije energetskih objektov pri IBE d.d. v Ljubljani. Delovne izkušnje si je nato pridobivala na Tržnem inšpektoratu RS kot vodja skupine za nadzor varnosti električnih proizvodov in energijske učinkovitosti proizvodov. V tem času je sodelovala kot ekspert pri več Twinning projektih v državah vzhodnega Balkana z namenom priprave njihove zakonodaje na vstop v EU. V prejšnjem desetletju pa je večino časa službovala na Ministrstvu za infrastrukturo, v Direktoratu za energijo, kjer je kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije soustvarjala zakonodajo in politiko na tem področju. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o.. V tem času je tudi sodelovala na projektu predsedovanja R Slovenije Svetu EU (2021) in bila zaposlena kot asistentka za področje tehnične harmonizacije in notranjega trga na Stalnem predstavništvu R Slovenije v Bruslju, ter tako udeležena pri pisanju nove evropske zakonodaje. Je tudi samostojna svetovalka pri GZS – Zbornici elektronske in elektroindustrije.
V zadnjih desetih letih je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.
je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Naročniki Elektrotehniške revije: 20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €