V veljavi NOVI pravilnik o dokumentaciji pri graditvi objektov

Začel je veljati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Prinaša novosti, uvedene z novim Gradbenim zakonom (GZ-1), med drugim tudi nove obrazce za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte in za prijavo gradnje enostavnih objektov.

Novi Pravilnik določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov, so objavili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Do 1. januarja 2025 sicer velja prehodno obdobje, v katerem lahko investitorji zahtevam in prijavam prilagajo projektno dokumentacijo, ki je bila že izdelana po dosedanjem predpisu.

Nove so tudi določbe glede načina izdelave novih oblik projektne dokumentacije, kot jih je uvedel Gradbeni zakon (GZ-1) in sicer projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter za odstranitev objekta. Vsaka projektna dokumentacija ima tekstualni del, ki jo običajno sestavljajo obrazci in tehnično poročilo, ter grafične prikaze, ki jih sestavljajo lokacijski in tehnični prikazi.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdelata kot zbirni prikaz, kjer so vse vsebine združene v eni mapi. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, izvedenih del, za legalizacijo objektov in za odstranitev objekta pa vsebuje zbirni načrt (prej poimenovan vodilna mapa ali vodilni načrt), ki mu običajno sledijo načrti in priloge.

Vseh obrazcev, med drugim tudi zaradi novih določb glede manjše rekonstrukcije, pridobivanja projektnih pogojev mnenj in legalizacije, je po novem 67. Vse informacije pa dobite tukaj.

Pri gradnji nezahtevnih objektov, za katero je tudi potrebno gradbeno dovoljenje, je med novostmi to, da mora investitor, če objekt gradi sam, imenovati nadzornika. Če ga gradi izvajalec, imenovanje nadzornika ni obvezno. Po novem je treba občini prijaviti gradnjo enostavnih objektov, ki so stavbe. Kaj pa prinaša nova Uredba o razvrščanju objektov pa dobite vse informacije tukaj.

Ne spreglejte tudi:

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje – Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

GRADITEV I Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Implementacija zakonodajnih rešitev v pogodbena razmerja

Posebne gradbene UZANCE – Uporaba v praksi

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €