Novi predpisi

Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 86/2022)

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 86/2022)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 89/2022)

Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 93/2022)

Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/2022)

Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/2022)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 96/2022)

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 98/2022)

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/2022)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 99/2022)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 103/2022)

Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 104/2022)

Pravila o spremembi Pravil dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES (Uradni list RS, št. 105/2022)

Uredba o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 107/2022)

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 110/2022)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €