Novi predpisi

Novi predpisi 2024-2

Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1) (Uradni list RS, št. 12/2024)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 19/2024)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 20/2024)

Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav (Uradni list RS, št. 24/2024)

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Uradni list RS, št. 27/2024)

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 30/2024)

Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 30/2024)

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje (Uradni list RS, št. 32/2024)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 35/2024)

Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/2024)

Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) (Uradni list RS, št. 43/2024)

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 44/2024)

Pravila o spremembi Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo (Uradni list RS, št. 44/2024)

Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) (Uradni list RS, št. 45/2024)

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Uradni list RS, št. 47/2024)

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €