NOVI Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Strokovna predstavitev potekala hibridno – ˝v živo˝ in interaktivno ˝on-line˝.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Z novo zakonodajo o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) se ureja določitev in vzpostavitev prednostnih območij za umeščanje elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Pod strogo določenimi pogoji nova zakonodaja ureja umestitev naprav na območjih, kjer obstaja neizkoriščen potencial, saj določbe druge področne zakonodaje postavljanje preprečujejo oz. prepovedujejo (pogosto z mislijo na velike tradicionalne energetske objekte).

TERMIN: 24. 10. 2023 (od 10:00 do 15:00)

Zakonodaja ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo obnovljivih virov energije, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje.

Opredeljena so prednostna območja za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, uzakonjena pa je tudi obveza, da se te proizvodne naprave obvezno namesti pri novogradnjah, rekonstrukcijah, …

Uzakonja se tudi tako imenovane regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij, zakonodaja pa določa tudi pogoje za podelitev raziskovalne geotermalne koncesije za namene raziskovanja in proizvodnje električne energije z izrabo geotermalne energije.

Uvaja se enkratno nadomestilo za občine, znižuje se zahtevan delež soglasij solastnikov na nepremičninah v solastnini in etažni lastnini, uvaja se možnost ustanovitve brezplačne služnosti ali stavbe, pravice na objektih v javni lasti za postavitev skupnostnih elektrarn ter uvaja se tudi nepotrebnost pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja v določenih primerih.

V javni obravnavi je tudi že osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki podrobneje določa pravila.

Program

Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Finančne spodbude in posledice zaradi neukrepanja

Predstavitev osnutka Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Območja prednostnega umeščanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Spremljajoča energetska dejavnost s proizvodnja električne energije z izrabo sončne in vetrne energije na območjih kmetijskih zemljišč, območjih gozdnih zemljišč oz. gozdov, vodnih območij, območjih mineralnih surovin, območjih odlagališč in območjih prometnih površin

Postopki prostorskega načrtovanja in dovoljevanja postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne in vetrne energije, tehnične opreme, potrebne za njihovo delovanje ter naprav za shranjevanje energije

Priključitev na elektroenergetski sistem, pridobitev soglasja za priključitev za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne in vetrne energije

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.,
je po opravljeni diplomi na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubjani, kot štipendistka delala na projektih avtomatizacije energetskih objektov pri IBE d.d. v Ljubljani. Delovne izkušnje si je nato pridobivala na Tržnem inšpektoratu RS kot vodja skupine za nadzor varnosti električnih proizvodov in energijske učinkovitosti proizvodov. V tem času je sodelovala kot ekspert pri več Twinning projektih v državah vzhodnega Balkana z namenom priprave njihove zakonodaje na vstop v EU. V prejšnjem desetletju pa je večino časa službovala na Ministrstvu za infrastrukturo, v Direktoratu za energijo, kjer je kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije soustvarjala zakonodajo in politiko na tem področju. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o.. V tem času je tudi sodelovala na projektu predsedovanja R Slovenije Svetu EU (2021) in bila zaposlena kot asistentka za področje tehnične harmonizacije in notranjega trga na Stalnem predstavništvu R Slovenije v Bruslju, ter tako udeležena pri pisanju nove evropske zakonodaje. Je tudi samostojna svetovalka pri GZS – Zbornici elektronske in elektroindustrije.
V zadnjih desetih letih je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Ugodnosti

20 % popust za prijavo na strokovno predstavitev, ki bo potekala 7. 9. 2023.

Dodatne ugodnosti ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €