Obvezna izdelava projektne dokumentacije s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM orodja)

Novi Gradbeni zakon (GZ-1) prinaša tudi novost, da bodo morali biti vsi projekti, financirani z javnimi sredstvi, izdelani v skladu z informacijskim modeliranjem stavb oziroma v skladu z BIM. Za vse druge projekte bodo morali investitorji izdelati elektronski 3D-model zunanjosti objekta, ki ga bodo morali predložiti k vlogi za gradbeno dovoljenje.

Projektna dokumentacija se izdela s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM orodja) za naslednje objekte, ki so objavljeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona (GZ-1):

  1. objekti splošnega družbenega pomena
  2. objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve
  3. objekti, ki so posebnega pomena za varnost države
  4. industrijske stavbe in gradbeni kompleksi:

4.1 elektrarne z nazivno električno močjo nad 10 MW,
4.2 objekti kemične industrije:
4.3 skladišča in rezervoarji:

  1. objekti prometne infrastrukture

5.1 ceste s pripadajočimi objekti
5.2 glavne in regionalne železniške proge s pripadajočimi objekti in železniške postaje I. reda
5.3 letališča s pripadajočimi objekti
5.4 pristanišča, namenjena mednarodnemu javnemu prometu, s pripadajočo pristaniško infrastrukturo
5.5 mejni prehodi

  1. cevovodi in elektroenergetski vodi
  2. vodni objekti
  3. odlagališča radioaktivnih odpadkov
  4. jedrski in sevalni objekti, razen objektov za potrebe zdravstva in veterine
  5. drugi objekti, za katere je s posebnim predpisom za izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost ministrstva.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1) – Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €