Predstavitev FuseSpline

V članku je predstavljeno novo programsko orodje, imenovano FuseSpline, ki bo uporabnikom pomagalo pri izboru pravega VV talilnega vložka za zaščito energetskih transformatorjev, motorjev ali kompenzatorskih baterij.

Postopek pravilne izbire zaščitnih aparatov v električnih inštalacijah je zelo pomemben in vedno mora biti izveden strokovno. To še posebej velja za področje visokih napetosti torej napetosti višjih od 1.000 V.

Tudi del proizvodnega programa ETI d.o.o. je seveda povezan z visokimi napetostmi, saj že vrsto let proizvajamo talilne vložke za zaščito visokonapetostnih omrežij in pred kratkim smo predstavili tudi novo serijo VV talilnih vložkov imenovano VVT TD3.

Pri uporabnikih VV talilnih vložkov se zelo pogosto pojavlja cela množica vprašanj in dvomov in ustrezno tehnično svetovanje je ena od prednosti, ki smo si jo v vseh teh letih prisotnosti ustvarili na trgu.

V strokovni literaturi se najde cela vrsta različnih navodil in opisov pravilne izbire VV talilnih vložkov za zaščito visokonapetostnih transformatorjev, motorjev, kompenzacijskih baterij in podobno. V vsakem primeru pa je uporaba VV talilnih vložkov za zaščito (energetskih) transformatorjev ena od najbolj običajnih, ampak kljub temu se v praksi pojavlja še veliko nejasnosti in tudi nepravilnosti. Zato naj navedem samo nekaj splošnih meril in postopkov za izbor “pravilnega” VV talilnega vložka:

  • Osnovna standarda, kjer so definirane tehnične lastnosti VV talilnih vložkov, sta IEC 60282-1 in usklajeni nemški standard VDE 0670-4, vendar osnovne meje tokovno-časovnih karakteristik za VV talilne vložke niso določene. To pomeni, da nazivnih tokov VV talilnih vložkov različnih proizvajalcev ni mogoče neposredno primerjati med seboj. Izbira VV talilnih vložkov za uporabo v določeni aplikaciji lahko torej temelji samo na proizvajalčevih podatkih.
  • Nazivni tok VV talilnega vložka mora biti običajno bistveno višji od obratovalnega toka varovanega energetskega transformatorja in je na splošno enak njegovemu dvakratniku. Pri določanju nazivnega toka VV talilnega vložka je zelo pomembno upoštevati tudi minimalni tok, ki se tudi razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Med normalnim obratovanjem energetskega transformatorja namreč VV talilni vložek ne sme reagirati.
  • Upoštevati je potrebno t.i. “inrush” – vklopne tokove, možne preobremenitvene tokove varovanega transformatorja, vključno s stalno prisotnimi tokovi višjih harmonskih frekvenc, kompenzacijskimi tokovi vezja, povezanimi s preklopom transformatorjev, motorjev in kondenzatorjev.
  • Pri izračunu pravilnega VV talilnega vložka je potrebno upoštevati tudi pretokovno in kratkostično zaščito na sekundarni strani transformatorja (NV talilni vložek, MCCB kompaktni odklopnik ali kakšna druga vrsta stikalne kombinacije).

 

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj v skladu z GRADBENO ZAKONODAJO – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €