Pristop 4UTDsi za manjšanje energetske revščine

Pristop 4UTDsi za trajnostno rešitev energetske revščine izhaja iz ideje, opisane v Predlogu o Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD). S tem pristopom je mogoče pomagati najrevnejšim, ki si ne morejo zagotoviti najosnovnejše energije za dostojno in zdravo bivanje. V prispevku je predstavljen tudi praktični primer za manjšanje energetske revščine za 500 najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji po pristopu 4UTDsi: od načrtovanja do enostavnega poročanja o uspešnosti zlahka merljivih ukrepov.

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov morajo članice Unije do konca leta 2020 zapisati v svoje nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN) cilje in ukrepe, ki bodo doseženi in izvedeni do leta 2030. Med temi cilji sta tudi dostopnost do energije in zmanjšanje števila energetsko revnih gospodinjstev (24. člen).

Energetska revščina je že več let predmet dokaj neplodnih strokovnih razprav. Skupno jim je, da imajo govorci različna stališča že pri opredelitvi pojma »energetska revščina«. Vzroka temu sta tudi nepoznavanje kompleksnosti problema revščine ter neupoštevanje bistvene razlike med relativno in absolutno revščino. Temu je moč pripisati tudi neučinkovitost sprejemanja ukrepov in ukrepov samih. Tako ni presenetljivo, da je na primer na Ministrstvu za infrastrukturo že od leta 2014 na voljo 5 milijonov evrov neporabljenih sredstev za odpravo energetske revščine za 500 najšibkejših gospodinjstev.

Koncept 4UTDsi in njegova načela

Koncept 4UTDsi v Sloveniji že dolgo uporabljamo, a ga ne prepoznamo pod tem imenom. Po teh načelih sta zgrajena slovenski šolski in zdravstveni sistem, uporabljen je tudi v sistemu avtomobilskih zavarovanj, sistemu paketov za mobilne telefone itd. Na primer, v mobilnih paketih je navadno določena količina impulzov zastonj, potem običajno nižja cena za impulze, izmenjane pri istem (»našem«) operaterju, ter nato impulzi, ki jim ceno določa »svobodni trg«. Znotraj koncepta 4UTDsi so torej tri dimenzije, vsaka dimenzija pa ima svoja »pravila igre«. Najprej je tu univerzalna dimenzija: brezpogojna, obvezna in nujna, nato tekmovalno-tržna dimenzija in nazadnje demokratična (sodelovalna, skupnostna, socialna).

V knjigi Načela politične ekonomije je John Stuart Mill (1849) to zapisal takole: »V razdeljevanju (distribuciji) je najprej določen eksistenčni minimum za vsakega člana skupnosti, sposobnega za delo ali ne. Ostanek produkcije se deli v deležih med tri elemente: delo, kapital in talent«. Bertrand Russel (1918) pa je dejal: »Določena majhna vsota, ki zadostuje za preživetje, naj bo zagotovljena vsem, pa naj ti delajo ali ne, večji dohodek pa naj pripada tistim, ki so pripravljeni delati tisto, kar družba prepozna kot uporabno. Temeljni dohodek nikogar ne odvrača od pridobitne dejavnosti. Toda po drugi strani promovira individualno svobodo in pušča nedotaknjene pozitivne vidike tržnega kapitalizma« (povzeto po Svetovni organizaciji za Univerzalni temeljni dohodek, BIEN).

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Avtorica:
dr. Valerija Korošec

V skladu z novo zakonodajo in standardi za poslovne in stanovanjske objekte, smo za vas pripravili tudi strokovni seminar: SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – Nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Ne spreglejte tudi:

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €