Samooskrba z električno energijo in zakonodaja o spodbujanju rabe obnovljivih virov

Novi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE) je pustil v veljavi staro Uredbo o samooskrbi iz OVE. Stara Uredba je za tiste, ki so se odločili za samooskrbo, bolj ugodna kot novi predpisi.

Skupnostna samooskrba z električno energijo je po stari in novi uredbi dveh vrst:

  • Prvič, to je lahko samooskrba povezanih stanovalcev v večstanovanjski stavbi, ki ima več merilnih mest. Ni nujno, da je v stavbi vzpostavljena etažna lastnina. Naprava za samooskrbo je priklopljena na nizkonapetostno inštalacijo objekta, in ne za števcem posameznega stanovanja. V takšno samooskrbo se lahko povežejo lastniki stanovanj in dodajo skupno odjemno mesto v bloku. Od letos potrebujejo 50- oziroma 75-odstotno soglasje stanovalcev, namesto nekdanjih 75 oziroma sto odstotkov.
  • Drugič, skupnost OVE lahko vzpostavijo tam, kjer elektrarna in člani skupnosti niso v isti stavbi. Priključijo se lahko odjemalci na območju iste transformatorske postaje, na tej postaji pa mora biti tudi elektrarna. Odjemalci se lahko povežejo s pogodbo, ustanovitev pravne osebe ni potrebna.

Vsak odjemalec mora skleniti pogodbo o samooskrbi z dobaviteljem. V pogodbi mora biti določeno, kaj se zgodi z električno energijo, ki se oddaja v omrežje. Presežki se prenesejo na dobavitelja, v uredbi pa ni določeno, ali naj bo prenos brezplačen ali plačljiv.

Na letni ravni se od energije, prevzete iz omrežja, odšteje energija, oddana v omrežje. Na razliko se plačajo dajatve, omrežnina, trošarina, in vse drugo, kar je vezano na kilovatno uro. To je neto meritev, oziroma netiranje, ki je po stari uredbi še dopustno. Merjenje mora biti enotarifno, naprava pa ne sme biti vključena v podporno shemo po energetskem zakonu.

Pri skupnostnih elektrarnah ni več omejitve moči glede na odjemno mesto, kot velja za individualno samooskrbo, kjer lahko moč elektrarne doseže največ 0,8-kratnik moči odjemnega mesta. Skupnostne elektrarne lahko zato izkoristijo celoten potencial strehe.

Odjemalci se dogovorijo za ključ o delitvi proizvodnje električne energije in ga sporočijo distribucijskemu operaterju. Lastnik naprave je lahko tudi oseba, ki ni član skupnosti.

Kaj vse je prinesel Zakon in novela Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov in predlog nove Uredbe o samooskrbi preverite tukaj.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €