Cilj nič nezgod pri delu – varnost in zdravje vzdrževalcev – osnutek standarda prEN 17975 (LOTO)

Vzdrževanje je dejavnost, ki je prisotna povsod. Vpliva na vsa delovna mesta v vseh gospodarskih panogah ter na zaposlene na vseh ravneh. Vzdrževanje se torej ne nanaša samo na delavce, katerih delovne naloge vključujejo vzdrževanje. Že več kot dve desetletji aktivno spremljamo »Kampanje za zdravo delovno okolje«, ki jih vodi EU-OSHA in so vodilne v dejavnosti ozaveščanja. Njihovo sporočilo je: »Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel«. EU-OSHA prispeva k promociji s pripravo prosto dostopnih praktičnih priročnikov.

Posebno pozornost je pritegnila zanimiva kampanja »2010–2011 Varnost pri vzdrževalnih delih«, kjer je bil poudarjen pomen varnega vzdrževanja kot bistvenega za dobro delovno prakso, pri kateri so upoštevani vsi vidiki varnosti in zdravja pri delu. Čeprav med posameznimi gospodarskimi panogami obstajajo razlike (na primer glede na posamezne vrste strojev, ki se uporabljajo), so bila v tej kampanji opredeljena splošna načela varnega vzdrževanja, ki veljajo za najrazličnejša delovna okolja v Evropi.

Evropski oziroma slovenski predpisi in standardi predpisujejo delodajalcu obveznost izdelati oceno tveganja. Tako je CENELEC oziroma tehnični odbor SIST TC/DPN izdal novo verzijo standarda SIST EN 50110-1:2023, Obratovanje električnih postrojev, ki podpira idejo »nič nezgod« med elektrikarji.

Že nekaj let smo avtorji tega članka aktivni v delovni skupini CEN/TC 319/WG 15, ki pripravlja standard prEN 17975, Vzdrževanje – Proces nadzora tveganj, povezanih z energijami in fluidi, pri vzdrževalnih opravilih – Napotki. Ta standard, poimenovan LOTO (LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI), odpira novo področje zagotavljanja varnosti vseh strok pri vzdrževanju kompleksnih objektov, strojev in naprav.

Končni cilj predpisov in standardov je seveda »nič nezgod« oziroma prispevati k zmanjšanju števila nezgod ali obolenj zaradi neustreznega izvajanja vzdrževanja.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtorji:
dr. Viktor Lovrenčić, mag. Andrej Androjna, Ana Lovrenčić

Ne spreglejte strokovnih predstavitev:

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) | Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju | V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Protieksplozijska zaščita – osnovno usposabljanje | Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €