Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC

Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Sistematični in shematični pregled vsebine FIDIC pogodb in predstavitev inštitutov za vse tipe FIDIC pogodb. Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse posebnosti, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Tematika bo ponazorjena tudi s primeri iz prakse pri vodenju in izvajanju gradbenih projektov po FIDIC pogodbah.

TERMIN: 11. 11. 2021 (od 9:00 do 15:00)

Obvezna uporaba FIDIC pogodb je v Sloveniji aktualna predvsem pri infrastrukturnih projektih, projektih investiranih s sredstvi Evropske unije, javnih naročilih, … tako morajo FIDIC pogodbe poznati vsi vpleteni oziroma udeleženci v procesu graditve objektov in vodenja investicij (naročniki – investitorji, inženirji, projektanti, izvajalci, delovodje, … )

Določila FIDIC je seveda potrebno izvajati v okviru kogentnih določil veljavne nacionalne zakonodaje, zato je potrebno poznati primerjavo med ureditvijo posameznih inštitutov (npr. sprememba cene) po FIDIC in po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene tudi nove Posebne gradbene uzance in uporaba le-teh pri sklepanju gradbenih poslov in pogodb.

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete ali se še boste s FIDIC pogodbami, tako inženirji (naročniki, projektanti, izvajalci, vodje projektov, vodje gradbišč, vodje del, koordinatorji, tehnična podpora, delovodje, …) kot tudi pravniki in zaposleni v finančni oziroma računovodski službi.

Program

FIDIC pogodbe:

 • vrste FIDIC pogodb
 • uporaba FIDIC pogodb
 • obseg ureditve (od sprejetja ponudbe do končne izročitve)
 • sistematika FIDIC pogodb:
  – splošni pogoji,
  – navodila za pripravo posebnih pogojev,
  – obrazci ponudbenega sporazuma, ponudbenega pisma in sporazuma o reševanju sporov
 • pogodba za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik po FIDIC-u (RDEČA KNJIGA)
 • pogodba za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje in izvaja izvajalec – design and built (RUMENA KNJIGA)
 • pogodba na ključ po FIDIC-u; za dobavo, inženirske in gradbene storitve (SREBRNA KNJIGA)
 • pogodba za podizvajalska dela po FIDIC-u in vzorec pogodbe za storitve (BELA KNJIGA)
 • kratka oblika FIDIC pogodbe (ZELENA KNJIGA)

Primerjava ureditve posameznih inštitutov po FIDIC-u z ureditvijo pogodb po slovenski zakonodaji:

 • sprejem ponudbe in predmet pogodbe
 • oblikovanje in sprememba cene tekom gradnje
 • pravice in obveznosti udeležencev v procesu graditve objektov (investitor, projektant, nadzornik, izvajalec)
 • rok in višja sila
 • zahtevki za spremembo (prilagoditev) cene med gradnjo
 • dokončanje in izročitev del
 • dokumentacija in obrazci po FIDIC-u in po slovenski zakonodaji
 • garancije in inštrumenti zavarovanja plačil in obveznosti odprave napak
 • reševanje sporov

Uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju pogodb v procesu graditve objektov

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.
je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

 

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

 

 

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €