POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Vsebina in program usposabljanja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivno usposabljanje potekalo 13. junija 2023, od 14. do 19. ure.

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust
Postanite naročnik tukaj!

Na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015) že 10 let izvajamo teoretično usposabljanje za poučenega upravljavca male elektrarne katerih nazivna moč ne presega 300 kW in sicer za upravljanje:

 • male hidroelektrarne,
 • sončne elektrarne,
 • elektrarne na biomaso ali bioplin,
 • geotermalne elektrarne,
 • vetrne elektrarne,
 • elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracija).

TERMIN: 13. 6. 2023 (od 14:00 do 19:00)

3. člen – Upravljanje drugih energetskih naprav – se glasi:
»Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem Pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.«

Veljavno zakonodajo in dodatna pojasnila glede obveznega usposabljanja najdete tukaj. 

Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju dobijo lastniki malih elektrarn potrdilo o poučenosti za upravljanje energetske naprave, ki služi kot dokazilo o poučenosti z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.
Potrdilo se izda za fizično osebo, ki je lastnik male elektrarne oz. za zaposlenega v družbi, ki je lastnik male elektrarne s podatki: naziv male elektrarne, moč v kW in lokacija. Potrdilo se v skladu s Pravilnikom izdaja za obdobje 5-ih let. Potrdilo v skladu s 3. členom Pravilnika ne služi kot osnova za upravljanje in vzdrževanje tujih malih elektrarn.
Zakonodajno odgovornost upravljanja in vzdrževanja malih elektrarn nosijo lastniki malih elektrarn, naprav ali objektov ne glede ali so fizične ali pravne osebe in ne glede na to, da vzdrževanje pogodbeno opravljajo za to delo kvalificirani strokovnjaki.  Pristojni inšpektor lahko celo prepove nadaljnje upravljanje energetske naprave delavcu, ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o strokovnem usposabljanju.Zakonodaja ne predpisuje oz. ne zahteva nivo izobrazbe za poučeno osebo, torej je lahko poučena za upravljavca male elektrarne vsaka fizična oseba ne glede na doseženo stopnjo izobrazbe in/ali delovne izkušnje.

Program

Program teoretičnega usposabljanja – poučitve se izvaja v sodelovanju s strokovnimi predavatelji in v skladu s predpisanimi vsebinami po Pravilniku in sicer:

 • Navodila za tehnično pravilno in varno obratovanje
 • Tehnični predpisi za energetske naprave oz. male elektrarne
 • Ukrepi za učinkovito rabo energije pri upravljanju malih elektrarn

Odzivi udeležencev:

 • Pozitivno in zelo koristno predavanje
 • Odlično, še se bomo izobraževali v tej smeri
 • Super predavanje za vse lastnike malih elektrarn
 • Sem zadovoljen s temami – veliko novih stvari
 • Dobro izpeljano in odlični predavatelji
 • Zelo dobro
 • Odlično
 • Zelo v redu, izpolnilo pričakovanja.
 • Zanimivi in kompetentni predavatelji
 • Predavanje – seminar pritegne, ni dologočasno, marsikaj praktičnega

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

je tehnični direktor v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 35 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih deset let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE in član SC B2, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot sto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pon napetostjo doma in v svetu.

mag. Dejan Matvoz, univ. dipl. inž. el.

je raziskovalec na Elektroinštitutu Milan Vidmar. Področje njegovega dela med drugim obsega raziskave, analize in meritve pri vključevanju razpršenih virov v omrežje, motnjah po vodniku in kakovosti električne energije. Je soavtor veljavnih Navodil za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW. Je član SIST tehničnih odborov NTF in DPN ter predsednik SIST tehničnega odbora EMC.

Franc Beravs, univ. dipl. inž. el.

se je s področjem učinkovite rabe energije poklicno ukvarjal več kot  17 let. Devet let je vodil Agencijo za učinkovito rabo energije in v tem obdobju sooblikoval politiko in programe za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Kot direktor Eko sklada je pri spodbujanju naložb na področju varstva okolja veliko  pozornosti namenjal naložbam v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Ima tudi status predavatelja za predmet Učinkovita raba in obnovljivi viri energije na Višji strokovni šoli za energetiko.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

178,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 217,16 € in vključuje strokovno on-line predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €