Usposabljanje in varno izvajanje meritev na elektroenergetskih postrojih

Zaradi potreb po razpoložljivosti distribucijskega omrežja Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije (GIZ DEE) je treba v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna dela na nizkonapetostnem omrežju tako, da se dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo (DvBDPN) ali z metodo dela pod napetostjo (DPN), prav tako je dela v bližini delov pod napetostjo oziroma dela pod napetostjo treba varno izvajati zaradi meritev kakovosti električne energije (KEE) (nameščanje merilnih garnitur). V vsakem primeru morajo biti pri takih delih zagotovljene ustrezne varnostne razdalje, ki so predpisane glede na napetostni nivo in III. nevarnostno območje.

Za zmanjšanje teh tveganj je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (VZPD) v smislu ustrezne normativne ureditve, raziskavi in obravnavi nevarnih pojavov, oceni tveganja, uvedbi izboljšav delovne opreme in postopkov dela in usposabljanja izvajalcev tovrstnih del ter dosledni uporabi predpisane osebne varovalne opreme.

Pri izvedbi vzdrževalnih del oziroma pri izvajanju del na nizkonapetostnem omrežju z metodo dela pod napetostjo ali dela v bližini delov pod napetostjo pri merjenju kakovosti električne energije (nameščanje merilnih garnitur) prihaja kljub zagotavljanju varnostnih ukrepov do prepoznanih povečanih tveganj za udar električnega toka in zaradi električnega obloka.

Osnovna naloga delodajalca (npr. distributerjev električne energije) je zmanjšati tveganje za udar električnega toka in zaradi električnega obloka na področju meritev kakovosti električne energije (nameščanje merilnih garnitur).

Pravna izhodišča, pomembna za izvajanje varnih meritev kakovosti električne energije  

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Avtorji:
dr. Viktor Lovrenčić, Gregor Štern, Ana Lovrenčić

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Celovito obvladovanje tveganj I Zagotavljanje skladnosti s standardom ISO 45001 – Metode in načini prepoznavanja, definiranja in kvalificiranja dejavnikov tveganja | Implementacija v procese

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €