Hranilniki električne energije

Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20% popust
Postanite naročnik tukaj.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Tehnologija nam že omogoča učinkovito hranjenje električne energije s hranilniki električne energije, ki nudijo neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Baterijski hranilniki električne energije so tako postali nepogrešljiv element elektroenergetskih sistemov za oskrbo z električno energijo.

TERMIN: 6. 6. 2023 (od 9:30 do 15:00)

Na splošno lahko možnosti uporabe baterijskih hranilnikov električne energije razdelimo na tri področja:

 • podpora vključevanju obnovljivih virov energije,
 • podpora pri oskrbi z električno energijo,
 • podpora pri obratovanju elektroenergetskega sistema.

V zadnjem času so se baterijski sistemi začeli uporabljati za več aplikacij, kot so:

 • regulacija frekvence,
 • stabiliziranje omrežja,
 • zmanjšanje izgub prenosa,
 • zmanjšanje preobremenjenosti,
 • povečanje zanesljivosti,
 • glajenje proizvedene energije s soncem in vetrom,
 • neprekinjeno napajanje,
 • električno vozilo kot hranilnik električne energije,
 • pametno polnjenje električnega avtomobila, t.i. ˝Vozilo do mreže˝ (angl. V2G – vehicle-to-grid).

V januarju 2020 so bila objavljena nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki veljajo od 20. 1. 2021, uporabljajo pa od 1. 3. 2021 ter nova Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Distribucijski operater določa za potrebe priključevanja odjema končnih odjemalcev, proizvodnih naprav (tudi naprav za samooskrbo), hranilnikov električne energije, polnilnih mest za električna vozila in podobnih naprav uporabnikov sistema splošne tipske sheme PS1, PS2 in PS3:

Shema PS1; za odjem končnega odjemalca in za proizvodno napravo ali hranilnik energije ali polnilno mesto za električno vozilo.

Shema PS2 je namenjena za registracijo podpor za proizvodne naprave, sistemskih storitev, ki jih uporabniki distribucijskega sistema nudijo distribucijskemu operaterju,

Shema PS3, za priključevanje individualne in skupnostne samooskrbe.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljeni pogoji priključevanja hranilnika energije iz navedenih SONDSEE, ki bodo določeni v soglasju za priključitev, in sam postopek do dejanskega začetka obratovanja hranilnika.

Predstavljena bo tudi vsa zakonodaja, zadnje stanje tehnike, tehnologije in izkušnje iz prakse za stabilno in celovito oskrbo z električno energijo tudi v kombinaciji z lastno proizvodnje električne energije in hranilniki električne energije (sistemski in za potrebe samooskrbe).

Predstavljene bodo tudi spremembe Tehnične smernice TSG-N-002; Nizkonapetostne električne inštalacije vezane na proizvodnjo in hranjene električne energije, kot tudi Tehnične smernice na področju zaščite stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti v stavbah, ki se dotikajo tako hranilnikov energije in polnilnih postaj za električna vozila.

Več si preberite še v strokovnem članku tukaj.

Program

Nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) ter nova Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje:

 • načini vključevanja hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila (električno vozilo kot hranilnik električne energije),
 • navodila za priključevanje in obratovanje hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila,
 • zahteve za posamezne vrste proizvodnih naprav vrste hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila.

Trenutno stanje na področju hranilnikov električne energije v svetu, EU in Sloveniji:

sistemski hranilniki, baterijski hranilniki električne energije v industriji in pri samooskrbi z električno energijo, električno vozilo kot del elektroenergetskega sistema

Baterijski hranilniki električne energije v industriji in elektroenergetskem sistemu:

 • sestava in uporaba,
 • koncept pametnega omrežja,
 • napredne funkcije in tehnologije,
 • sistem hranilnikov električnih omrežij,
 • možna uporaba v elektroenergetskem sistemu Slovenije.

Hranilniki električne energije z različnimi načini vključevanja v javno elektroenergetsko omrežje in interno nizkonapetostno omrežje ali otočni sistem:

 • nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije,
 • koncept vezave hranilnika električne energije v sistem, kjer imamo proizvodni vir (sonce, veter, voda, agregat,…), *
 • vključevanje hranilnika električne energije v sistem za samooskrbo,
 • koncept vezave hranilnika električne energije v konfiguraciji ”Prosumer” **,
 • otočni sistem z izmeničnim nizkonapetostnim omrežjem,
 • otočni sistem z enosmernim nizkonapetostnim omrežjem,
 • varnostna in obratovalna zaščita v sistemih s hranilnikom električne energije,
 • hranilnik električne energije in požarna varnost.

* V predlogu nove Tehnične smernice TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije je potrebno v skrbi za okolje pri projektiranju novih ali projektiranju predelav obstoječih nizkonapetostnih električnih inštalacij upoštevati čim bolj ugodno razporejanje in upravljanje z viri energije in potrošniki, zaradi uporabe razpršenih virov energije, ki so vezani na javno nizkonapetostno električno omrežje tudi preko električnih inštalacij končnih porabnikov.

** Električna inštalacija potrošnika/proizvajalca (Prosumer) je lahko ali pa ni priključena na javno električno omrežje in lahko deluje tudi z lokalnimi proizvodnimi viri oziroma lokalnimi hranilniki energije v povezavi s polnilnicami električnih vozil.

Predavatelja

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021.

Ivan Štamol, inž.el.

je izkušen strokovnjak z več kot 15-letnimi izkušnjami v elektroenergetiki in industriji.
Zaposlen v podjetju Riko, d.o.o., kot Vodja projektov v energetiki, kjer se ukvarja s projekti novih in zelenih tehnologij v elektroenergetiki in industriji, je tudi avtor strokovnih člankov, pred tem pa je vrsto let deloval kot elektro projektant.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba! Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €