Kabelska diagnostika kot močno orodje trajnosti

Upravljavci energetskih omrežij v zadnjem obdobju občutimo velika pričakovanja ali celo pritiske družbe po storitvah, ki predstavljajo odgovor na zahtevne izzive energetske problematike svetovnih razsežnosti ter naglega razvoja in zelene tranzicije. Energetski prehod od nas zahteva nove scenarije pri obvladovanju energetskih obremenitev, prinaša pa decentralizirano proizvodnjo električne energije in zahteve po brezogljični družbi. Sočasno obljublja E-mobilnost, digitalizacijo, konkurenčnost in zanesljivost.

Kabelska diagnostika kot neizbežno dejstvo

Prepoznavanje stanja naprav v omrežju je ključnega pomena za zagotavljanje stabilne oskrbe z elektriko. Le če poznamo stanje določene naprave, lahko ustrezno in pravočasno ukrepamo. Tako preprečimo nepotrebne prekinitve, s tem pa dvigujemo zanesljivost napajanja našim uporabnikom.

Elemente omrežja, kot so transformatorji, daljnovodi, visokonapetostni odklopniki, ozemljitveni in strelovodni sistemi, TP in RTP z vso pripadajočo opremo, redno vzdržujemo in preskušamo, da bi preprečili havarije in ohranili stabilnost omrežja. Za vsako od naprav izvajamo ustrezen monitoring in nihče več ne podvomi v smiselnost izvajanja tovrstnega vzdrževanja.

Spoznati in kot dejstvo je treba sprejeti, da je vsak kablovod naprava in je temu primerno treba z njim tudi rokovati. Upoštevati je treba tudi določbe novega Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42/21 in 20/22, in prenovljeno študijo 2493 – Smernice in navodila za polaganje in prevzem EE-kablov nazivne napetosti od 1 kV do 110 kV, ki jo je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar v aprilu 2022.

Oba dokumenta zahtevata izvajanje meritev in preskusov za zagotavljanje kakovosti vgrajenih kablov ter priporočata izvajanje diagnostičnih meritev. To pa je podlaga za uvedbo prediktivnega oziroma napovednega vzdrževanja.

Z napovednim vzdrževanjem do boljšega nadzora nad opremo

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
mag. Viljem Bonča

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €