Izobraževanja s področja Energetske učinkovitosti & samooskrbe

Javno-zasebna partnerstva (JZP) kot alternativni vir

Polnilna infrastruktura za vozila na alternativna goriva * se lahko vzpostavi na prometnih površinah v zasebni lasti (npr. domicilne polnilnice pri stanovanjskih objektih, polnilnice na območju trgovskih centrov), lahko pa se vzpostavi na javnih površinah v lasti pravnih oseb javnega prava, zlasti občin, ki so odgovorne za načrtovanje prostorskega razvoja na svojem območju in za gradnjo, vzdrževanje in urejanje javne prometne infrastrukture. Zakonodaja dopušča različne modele izvedbe tovrstnih projektov, od klasičnih javnih naročil, pri katerih javni naročnik prevzame celotno financiranje in vsa tveganja v zvezi z izvedbo projekta (npr. tveganje pridobitve ustreznih dovoljenj, tveganje ustreznega načrtovanja, upravljanja, vzdrževanja in zasedenosti parkirišč oz. polnilnic) do različnih modelov javno-zasebnih partnerstev (JZP), pri katerih večji del tveganj, praviloma tudi finančna tveganja in rentabilnost, prevzame zasebni investitor.

Posledično projekti JZP postajajo med občinami (tj. javnimi partnerji) vse bolj priljubljeni, saj predstavljajo obliko alternativnega vira financiranja javnih projektov. Postopki za sklenitev JZP se pogosto začnejo na podlagi pobude investitorja za izvedbo projekta (ti. vloge o zainteresiranosti oz. vloge promotorja), v kateri je podan najmanj opis projekta, ekonomska ocena ter časovna dinamika izvajanja projekta. Vloga promotorja lahko obsega tudi predlagano strukturo polnjenja električnih vozil ter oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta. Vloga promotorja mora biti s strani javnega partnerja obravnavana v zakonsko določenem roku. Sledijo postopki za izbor zasebnega partnerja, ki so kompleksni tako iz postopkovnega, tehnološkega, finančnega kot tudi pravnega vidika in so v praksi dolgotrajne narave. Vendar je za uspeh projekta ključnega pomena konstruktivno sodelovanje med (potencialnimi) zasebnimi partnerji, ki razpolagajo s strokovnim znanjem in izkušnjami, ter javnimi partnerji, ki morajo za uspeh projekta vnaprej jasno opredeliti cilje, ki jih s projektom zasledujejo.

Projekti za vzpostavitev javne polnilne mreže ter spodbujanje e-mobilnosti skozi modele JZP so v danem obdobju zelo aktualni zlasti na območju mestnih in primestnih občin, ki so že pristopile k soočanju z izzivi podnebne nevtralnosti. Zaradi svoje tehnološke narave in potenciala, ki ga predstavljajo za učinkovito upravljanje prometa, pa so zanimive tudi z vidika uvajanja projektov pametnih mest. Več …

Avtorica:
Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

* Alternativna goriva kot električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti obliki kot stisnjeni, utekočinjen naftni plin, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €