Zahteve za dajanje električne in elektronske opreme na trg EU

Leta 2014 je bil v Elektrotehniški reviji objavljen moj prispevek, v katerem sem zapisal zakonske in tehnične zahteve za dajanje električne in elektronske opreme na trg EU po takrat veljavnih direktivah EU in predpisih v Sloveniji. Z direktivami novega pristopa (NLF – New Legislation Framework), ki so bile objavljene na ravni EU v letu 2014 in so stopile v veljavo po dveletnem prehodnem obdobju (po implementaciji v državah članicah EU), to je leta 2016, so bili ustrezno temu, v istem letu, spremenjeni oziroma izdani novi predpisi, ki prenašajo v slovenski pravni red direktive novega pristopa na področju varnosti električne opreme, elektromagnetne združljivosti in radijske opreme. Bistvena sprememba teh predpisov se nanaša na poenotene in bolj določne obveznosti gospodarskih subjektov v dobavni verigi, kot je bilo to področje definirano v starih (razveljavljenih) direktivah oziroma predpisih, prav tako so podrobneje definirani vsebina in jezik izjave o skladnosti, vsebina tehnične dokumentacije itd. Gospodarski subjekti (proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer) si pogosto različno razlagajo isto vsebino predpisov, ki se navezuje na električno in elektronsko opremo oziroma na bistvene zahteve, ki jih mora tovrstna oprema izpolnjevati, preden je lahko dana na trg ali v uporabo ali se omogoči njena dostopnost na trgu. Zato bom v tem prispevku poskušal povzeti bistvene zahteve veljavnih predpisov (podrobnosti najdete v samih predpisih) ter postopek za dosego administrativne in tehnične skladnosti električne in elektronske opreme pred dajanjem na trg EU.

Zakonska podlaga

Zahteve za dajanje električne in elektronske opreme na trg so opredeljene v Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljevanju ZTZPUS-1). Ta zakon ureja pogoje dajanja proizvodov na trg ali v uporabo ter njihove dostopnosti na trgu, tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in postopek določitve organov, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja skladnosti (v nadaljevanju: organi za ugotavljanje skladnosti), in listine, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oziroma ob začetku uporabe. Z njim se za izvajanje Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L, št. 218, z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljevanju: Uredba (ES) 765/2008) in Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L, št. 218, z dne 13. 8. 2008, str. 21; v nadaljevanju: Uredba (ES) 764/2008) določajo pristojni organi za nadzor in kazenske določbe.

Za razumevanje vsebine bi med določili zakona izpostavil posamezne člene, to sta 3. in 7. člen, v katerih so določeni pogoji za dajanje proizvoda na trg ter obveznosti gospodarskih subjektov pred dajanjem proizvoda na trg oziroma v uporabo ali v času omogočanja dostopnosti le-tega na trgu. Skladno z določili 3. člena ZTZPUS-1 morajo gospodarski subjekti v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi.

V 7. členu pa so definirane obveznosti gospodarskih subjektov, med katerimi je najpomembnejša vloga proizvajalca oziroma gospodarskega subjekta, ki prevzema odgovornost za proizvod v imenu proizvajalca. Gospodarski subjekt je skladno z določili prvega odstavka tega člena dolžan glede na svojo vlogo v dobavni verigi za proizvode, preden so dani na trg ali dostopni na trgu: izdelati ali zagotoviti razpoložljivost tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu, obliki in rokih, zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami, zagotoviti ustrezno izjavo o skladnosti, zagotoviti označitev proizvoda s predpisanimi oznakami skladnosti ter zagotoviti predpisane spremne listine in oznake.

Za druge gospodarske subjekte velja, da so glede na njihovo vlogo v dobavni verigi za proizvode, ki so dostopni na trgu ali so v uporabi, dolžni: preverjati in zagotavljati skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami, izvajati korektivne ukrepe za zagotavljanje skladnosti, in če je treba, umakniti ali odpoklicati proizvod, voditi evidence neskladnih proizvodov in sprejetih ukrepov, obveščati ustrezen gospodarski subjekt in pristojni inšpekcijski organ o proizvodu, ki pomeni tveganje, in o sprejetih ukrepih, ter sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja.

Doslej naštete splošne zakonske zahteve za proizvode električne narave, ki niso stroji, pa podrobneje določajo naslednji veljavni predpisi – pravilniki, sprejeti na podlagi ZTZPUS-1:

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
mag. Viljem Muzek

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €