Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

Zadnje stanje tehnike

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Na praktični delavnici bodo predstavljeni pojav strele kot izvor nevarnosti za škodo, ključni pojmi sistemov za zaščito pred delovanjem strele, ki so sestavljeni iz ukrepov zunanje in notranje zaščite. V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere moramo zagotoviti tudi učinkovito prenapetostno zaščito.

TERMIN: 12. 11. 2021 (od 9:00 do 15:30)

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlog: poleg klimatskih sprememb, zaradi katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, je nameščena zaščita pred strelo pogosto neustrezna. Strokovno nameščen sistem strelovodne in prenapetostne zaščite bi tovrstno škodo lahko preprečil ali vsaj občutno zmanjšal.

Sistemi strelovodne zaščite na stavbah so obvezni, če to zahtevajo regulatorne zahteve ali zakonski predpisi. Če zaščita pred strelo ni zadostna, direktni udari strele povzročijo požarno škodo na stavbi, pa tudi poškodbe televizijskih aparatov, telefonov itd.

Tudi posredni udari strele v električne napeljave in naprave kot posledica kratkih stikov in prenapetosti , so lahko „zelo dragi“.

Tehnični predpisi zahtevajo izvedbo sistemov strelovodne zaščite na objektih, ki z višino izstopajo od svoje okolice, to so visoke stavbe, stolpi, cerkve, stavbe na vrhovih gričev, pa tudi na objektih, v katerih se nahaja kulturna dediščina. Podobno velja za zgradbe z vnetljivimi kritinami, kot sta les in slama. Industrijske ali komercialne stavbe, v katerih so shranjene eksplozivne snovi, seveda tudi potrebujejo posebno zaščito pred učinki strele. Vedno pogosteje tudi zavarovalnice zahtevajo namestitev sistemov strelovodne zaščite.

V bistvu je vedno smiselno opremiti stavbo s sodobnim sistemom strelovodne zaščite. Poleg sodi tudi prenapetostna zaščita – navsezadnje so udari strele vzrok za nastanek najvišjih napetosti v nizkonapetostnih porabniških omrežjih. Prenapetosti zaradi strele lahko dosežejo 100-kratno nazivno napetost!

Tako lahko udari strele povzročijo poškodbe zaradi prenapetosti do 2 km oddaljenosti, ki segajo od motenj do trajnega uničenja opreme in naprav.

Sodobna strelovodna zaščita je veliko več kot le strelovod. Sodoben sistem strelovodne zaščite sestavlja več komponent:
Klasična zunanja zaščita pred strelo odvede prenapetost v tla in tako preprečuje poškodbe zaradi požara. Sestavljena je iz lovilnega sistema, odvodnega ter ozemljitvenega sistema.

Notranja zaščita pred delovanjem strele ščiti občutljive elektronske sisteme in tehniko v stavbah pred poškodbami zaradi prenapetosti. Sestavljena je iz sistema izenačitve potencialov in / ali električne izolacije napram zunanji zaščiti pred strelo.

Zaradi tehničnega razvoja postaja notranja zaščita pred strelo vse pomembnejša. Na občutljivih področjih – kot so podatkovni centri, laboratoriji, zdravstveni objekti, ….. – lahko celo kratkotrajna napaka opreme povzroči nevarne situacije in visoke stroške.

Metode in standardi zaščite pred strelo so bili skozi leta stalno posodabljani in razširjani. Izhajajoč iz škode navkljub nameščenim sistemom strelovodne zaščite, so bili v tesnem sodelovanju s strokovnjaki za zaščito pred strelo, inženirji in znanstveniki razviti v praksi preizkušeni zaščitni postopki in zaščitne naprave, ki so predmet aktualnih pravilnikov, tehnične smernice in standardov.

Osnovo za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele predstavljata Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoča Tehnična smernica TSG-N-003:2013 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE.

S slednjima so za projektiranje, nameščanje, delovanje in vzdrževanje sistema zaščite pred delovanjem strele obvezujoči standardi:

SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela;

SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenje tveganja;

SIST EN 62305-3 Zaščita pred delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na objekih in nevarnost za živa bitja;

SIST EN 62305-4 Zaščita pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v objektih.

V okviru delavnice bodo predstavljeni tudi aktualnimi slovenski in mednarodni standardi na področju prenapetostnih odvodnikov.

Nekdanja “klasična” strelovodna zaščita zgradb je »obvladovala« le neposredne udare strele in zaščito pred materialnimi poškodbami in smrtno nevarnostjo. Nasprotno pa današnji sodobni splošni koncept za zaščito pred strelo celovito upošteva:

 • vire (neposredne in posredne udare strele, tokovno in magnetno polje strele in njune indukcijske učinke),
 • vzroke poškodb (napetost koraka in napetost dotika, nevarno iskrenje, požar, eksplozija, mehanski in kemični učinki, prenapetosti),
 • objekte, ki jih je treba ščititi (zgradbe, ljudi, električne in elektronske sisteme, oskrbovalne sisteme) in
 • zaščitne ukrepe (ukrepi za izenačitev potencialov in ozemljitev, prostorski ščit, polaganje in zaščita kablov, prenapetostna zaščita).

Na praktičnih primerih bodo predstavljeni ukrepi in primeri uporabe notranje in zunanje zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, vključno z izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite – odvodnikov prenapetosti.

Praktična delavnica je namenjena:

 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • investitorjem in nadzornikom,
 • odgovornim osebam s področja električnih inštalacij in strelovodov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite,
 • zavarovalnicam in inšpekcijskim službam,
 • vsem drugim, ki znanje s tega področja potrebujete pri svojem delu ter
 • vsem, ki vas to področje zanima.

Program

Zaščita pred delovanjem strele

 • Karakteristike strele, vzroki in posledice
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Tehnična smernica Zaščita pred delovanjem strele
 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele
 • Stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele
 • Načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele:
  • zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele
  • notranji sistem zaščite pred delovanjem strele

Prenapetostna zaščita

 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju naprav prenapetostne zaščite
 • Zaščita električnih in elektronskih sistemov pred posledicami udara strele in prenapetostmi – načrtovanje, izvedba in vzdrževanje
 • Primeri uporabe zaščitnih naprav

STROKOVNI PRIROČNIK:

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije za nakup priročnika ELEKTRIČNE MERITVE nudimo 15 % popust. Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj

Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %). Naročilnica >>>
Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.

Predavatelj

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

199,80 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €