Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Sistematično spremljanje energetske zakonodaje oziroma predpisov, novosti in sprememb zahteva, da so vanj vključene tudi odgovorne osebe v podjetju oziroma je organizirano v okviru  pravne osebe.

Ko sta bila končno sprejeta dva pomembna pravilnika (Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev, Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015, in Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev, Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016), ki ju je izdal minister za infrastrukturo, je dokončno prenehala veljavnost Pravilniku o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Uradni list SFRJ, št. 19–233/1968 z dne 15. 5. 1968; veljal do 9. 9. 2018). Pravilnika sta odločno posegla v notranjo organizacijo elektroenergetskega sektorja, saj sta predpisala nove naloge, o katerih bomo zapisali nekaj napotkov.

Ob tem moramo poudariti, da je pravilnik iz leta 1968 resnično zastarel na številnih področjih, saj so ga sodobne tehnike tako v razvoju elektroenergetskih postrojev (EEP) kot v procesih njihovega obratovanja in vzdrževanja potisnile v pozabo. Res pa je tudi, da so naši obratovalci in vzdrževalci v tem pravilniku našli veliko koristnih napotkov za opravljanje vsakodnevnih nalog in da je del le-teh še vedno v pomoč in del internih aktov in navodil. Torej, ta kompleksno detajlno zapisan dokument je lahko še vedno zanimivo branje elektrotehnikom, vendar morajo znati prepoznati koristne in uporabne vsebine (npr. priporočene roke periodičnih pregledov EEP).

Nova pravilnika za razliko od starega, ki je bil, kot smo zapisali, zelo obsežen, postavljata minimalen okvir na obeh področjih, tako pri obratovanju in vzdrževanju EEP. Od odgovornih oseb torej zahtevata kompleksnejše poznavanje številnih vsebin, da bi izpolnili zahteve novih pravilnikov.

Tradicionalno so te zahteve uspešno razrešene v okolju elektrogospodarskih podjetij, kot so proizvodnja, distribucija in prenos električne energije, in je za odgovorne v teh podjetjih to branje mogoče manj zanimivo. Dejstvo je, da elektrogospodarska podjetja aktivno sodelujejo pri pripravi pomembnih dokumentov ter v javni razpravi razjasnijo številne nejasnosti. Po drugi strani so tudi podprti s službami oziroma z lastnimi strokovnjaki, ki obvladujejo energetsko zakonodajo in sledijo zahtevam podzakonskih aktov. Nasprotno nekatera industrijska podjetja, ki so skrčila osebje na področju obratovanja in vzdrževanja elektroenergetskih postrojev na minimum, ne uspejo slediti novim pravnim zahtevam oziroma spremembam.

V praksi se srečujemo s številnimi vprašanji v industrijskih podjetjih ali ustanovah, ki so lastniki elektrogospodarskih postrojev, v zvezi z zahtevami pravilnikov o obratovanju in vzdrževanju EEP, še posebej, kadar gre za zbirko zahtevanih internih dokumentov (pravilniki, navodila). Zbiralka je povezana tudi z gradbeno zakonodajo (nov Gradbeni zakon, prej Zakon o graditvi objektov) in z urejanjem usposabljanja zaposlenih ter varnosti in zdravja pri delu odgovornega osebja oziroma tistih, ki jih je vodstvo pooblastilo za posamezna dela.

Skušali smo zbrati nabor pozitivnih izkušenj v podjetjih znotraj elektrogospodarstva (proizvodnja, distribucija in prenos) ter v industrijskem okolju. Prepoznali smo različne pristope in tudi pridobili informacije, da posamezni lastniki/skrbniki elektrogospodarskih postrojev nimajo še urejene interne akte. Posamezna podjetja želijo to področje urediti. Na podlagi nabora, preučitve predpisov in standardov ter pogovora s kolegi bomo v nadaljevanju zapisali nekatere usmeritve, čeprav praksa ni enotna. Na tem mestu je prav, da poudarimo, da je naslov za uradno tolmačenje omenjenih predpisov le resorno ministrstvo oziroma Ministrstvo za infrastrukturo (MZI).

  1. Pravni okvir in zahteve pravilnikov

Številni predpisi in standardi se prepletajo na področju obratovanja in vzdrževanja EEP. Nujno moramo dodati dve zahtevi – usposobljenost ter varnost in zdravje pri delu. Izpostavili bomo le nekaj pravnih virov (zakoni, pravilniki) ter standard, da omejimo razpravo. Osredotočili se bomo na Energetski zakon (EZ-1) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter na pomembnejše pravilnike, ki podrobneje pojasnjujejo zahteve obeh zakonov.

  • Energetski zakon (EZ-1)

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Avtor:
dr. Viktor Lovrenčić, univ. dipl. inž. el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €