Klasično ničenje, kaj napraviti?

V mesecu septembru 2021 sta izšla Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS št. 140/2021) in Tehnična smernica TSG-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije (dostopna na: https://www.gov.si/teme/graditev/). V četrti alineji 13. člena (redna in izredna preverjanja) Pravilnika najdemo zahtevo, da se »V stavbah ali električno zaključenih celotah v stavbah z vgrajeno osnovno zaščito pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja, v dvožilni izvedbi z ničenjem, je treba izvajati preverjanja električnih inštalacij v rokih, ki niso daljši od osmih let«. Izvedba z ničenjem je bila objavljena v Tehničnem predpisu za izvajanje električnih inštalacij v zgradbah (Ur. List SFRJ št. 43/66) v 7. poglavju in se v novejših predpisih leta 1988 in 2009 ni več uporabljala. Seveda se ti predpisi še vedno uporabljajo za tiste zgradbe, ki so na njihovi podlagi pridobile gradbena dovoljenja. V novem pravilniku obrazložitve o dvožilni izvedbi z ničenjem ni in tudi v pripadajočih smernicah ne!

V neformalnem razgovoru s preglednikom mi je bilo rečeno, da z ničenjem ni nič narobe, če so ozemljitve pravilno izvedene in se pri preverjanju ugotovijo pravilne upornosti.

Varna uporaba električne energije [1]

Ob koncu 19. stoletja, ko so ljudje začeli uporabljati električno energijo, so uporabljali razne ukrepe pred nevarnostjo električnega toka. Med prvimi je bil preprečitev neposrednega dotika delov pod napetostjo, kot so na primer: goli vodniki, priključne sponke stikal, vznožki žarnic itd. Danes je to prva zaščitna raven pred nezgodami z električnim tokom, ki jo imenujemo osnovna zaščita. To vrsto zaščite imenujemo tudi zaščita pred neposrednim dotikom.

Izolacija električnih aparatov se stara zaradi mehanskih, toplotnih in kemičnih vplivov, zato prihaja do napak in poškodb. Posledice so nevarne napetosti med prevodnimi deli ohišij aparatov, izpostavljenimi prevodnimi deli in tujimi prevodnimi deli ter ozemljenimi deli. Zaradi te nevarnosti se je pokazala potreba po uvedbi zaščite ob okvari, ki jo imenujemo tudi zaščita pri posrednem dotiku. To je danes druga zaščitna raven pred nezgodami z električnim tokom. Izvedena je s samodejnim izklopom napajanja dela inštalacije v kateri je prišlo do okvare.

Zaščita s samodejnim odklopom napajanja

Zaščito s samodejnim odklopom napajanja uporabljamo v nizkonapetostnih omrežjih na inštalacijah v objektih, kjer je to temeljna zaščita, ki jo uporabljamo na celotni inštalaciji. Zagotavljajo jo:

  • osnovna zaščita, ki je zagotovljena z osnovnim izoliranjem delov pod napetostjo ali s pregradami ali okrovi, in
  • zaščita ob okvari, ki je zagotovljena z zaščitno izenačitvijo potencialov in samodejnim odklopom ob okvari ter v skladu z dodatnimi zahtevami pri zaščiti ob okvari in uporabljenim sistemom ozemljitve inštalacije (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT ali IT).

Pri tej zaščiti lahko uporabljamo tudi naprave razreda II (naprave z dvojnim ali ojačenim izoliranjem, to so razni brivniki, sušilniki las, itd.), ki jih lahko priključimo na inštalacijo preko vtičnice z zaščitnim kontaktom, ki ga pa v tem primeru ne koristimo. Dvopolne vtičnice brez ozemljitvenega kontakta niso dovoljene, jih pa ponekod še vedno najdemo prodaji.

Današnja zaščita je sestavljena iz obeh zaščitnih ukrepov pred nezgodami z električnim tokom, tako, da uporabljamo dodatno zaščito z zaščitnimi napravami na diferenčni tok (RCD).

Zaščito pred električnim udarom v električnih inštalacijah nizke napetosti razdelimo glede ukrepov v tri skupine (glej sliko 1; Ravnikar str. 156) Zaradi zelo dobrih lastnosti zaščitnih stikal RCD (I∆n ≤ 30 mA) se vse pogosteje uporabljajo v nizkonapetostnih inštalacijah, kot dodatna zaščita.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2022

Avtor:
Marko Frece

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €