Konec leta 2020 so izšle nove POSEBNE GRADBENE UZANCE

Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21. decembra 2020 in izhajajo iz Posebnih gradbenih uzanc, objavljenih v Uradnem listu SFRJ leta 1977 in jih je sprejela takratna Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976. Posebne gradbene uzance 2020 je pripravila posebna delovna skupina v okviru Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala na Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju s priznanimi pravnimi strokovnjaki s področja gradbenega prava in strokovnjaki za gradbene pogodbe iz podjetij. V javni razpravi pa so sodelovali tudi predstavniki združenj in zbornic, ki združujejo izvajalska gradbena podjetja in inženiringe, ki jih vsebina in uporaba neposredno zadeva ter tudi pravni strokovnjaki iz odvetniških družb, ki delujejo na tem področju. Tako so Posebne gradbene uzance znotraj svojih organov upravljanja v lanskem letu sprejele gospodarske zbornice, katerih člani so gradbeni izvajalci in izvedbeni inženiringi, to so: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS, Združenje za inženiring pri GZS in Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Posebne gradbene uzance opredeljujejo pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del v procesu graditve objektov, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter zakonih in predpisih, povezanih z graditvijo objektov. Ob tem se opirajo tudi na poslovne običaje.

V novih Posebnih gradbenih uzancah so posodobljeni izrazi in definicije, vezane na dokumentacijo, nujna nepredvidena dela, spremembe cen, spremembo roka izvedbe in podobno. Uzance bolj podrobno definirajo kar nekaj vsebinskih področij, ki sestavljajo pogodbeni odnos med naročnikom in izvajalcem del:

 • pogoje pri spremembah projektne dokumentacije ter stroškov, ki nastanejo v takšnem primeru,
 • cenovni del gradbene pogodbe,
 • pravila o določanju cen, dodatnih plačil zaradi okoliščin, ki jih izvajalec ni mogel predvideti, bodisi da gre za zvišanje bodisi znižanje cene,
 • spremembe cene zaradi sprememb kalkulativnih elementov,
 • povišanje ali znižanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin,
 • zamude pri gradnji,
 • klavzule o fiksnosti in nesprejemljivosti spremembe cen,
 • obračun avansa in njegovega vpliva na pogodbeno ceno,
 • kakovost materiala,
 • več ali manj del ter nepredvidena dela,
 • določanje pogodbenih kazni zaradi zamud ali povzročene škode ter njihove izterjave,
 • pogoji izdanih računov in obračunskih situacij,
 • pravice naročnika po zadržanju določenega finančnega zneska,
 • način obračunavanja predujma oziroma avansa.

Namen novih uzanc pa je predvsem spodbuda k uveljavitvi sodobnejših, transparetnejših in varnejših poslovnih praks v gradbeni dejavnosti, da bo tako na trgu gradbenih storitev in v procesu graditve objektov več urejenosti in predvidljivosti, v korist tako naročnikom kot izvajalcem.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE – Uporaba v praksi

Nova GRADBENA ZAKONODAJA (GZ-1) in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo zakonodajo in uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba novih POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €