Učinkovit sistem obvladovanja investicij in vzdrževanja

Pri obvladovanju investicij in vzdrževanja oz. obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … ) je organizacijam v veliko pomoč družina mednarodno sprejetih standardov ISO5500x, saj temelječ na v svetu uveljavljenih dobrih praksah, predstavlja uporabna vodila prenosu v konkretno okolje posamezne organizacije. Uporaba teh standardov resnično veliko pripomore k sistematičnemu in celostnemu pristopu pri obvladovanju fizičnega premoženja.

Večinoma prihajajo pobude za vpeljavo celovitega obvladovanja premoženja od posameznikov, ki se ukvarjajo z oziroma vodijo oddelke investicij, razvoja, vzdrževanja, proizvodnje itd. A tovrstne iniciative brez podpore najvišjega vodstva ne morejo obroditi sadov, saj mora slednje za implementacijo in delovanje sistema v praksi zagotoviti:

 • vire,
 • prilagoditev organizacijske kulture ciljem in namenu obvladovanja premoženja,
 • uskladitev sistemov vodenja za doseganje ciljev na organizacijski ravni.

Izziv za uvajalce sistema obvladovanja premoženja pa predstavlja priprava študije poslovne upravičenosti. Z njo se namreč pojasni razmerja med stroški, tveganji in koristmi, ki jih uvedba sistema prinaša.

Temelji, na katerih je zasnovan sistem obvladovanja premoženja po ISO 55000, so štirje:

 1. vrednost
  Premoženje obstaja, da ustvarja vrednost organizaciji in njenim deležnikom.
 2. usklajenost
  Obvladovanje premoženja cilje organizacije pretvarja v tehnične in finančne odločitve, načrte in aktivnosti.
 3. zagotavljanje
  Obvladovanje premoženja zagotavlja, da bodo premoženja izpolnila zahtevani namen.
 4. voditeljstvo
  Voditeljska kultura in organizacijska kultura pogojujeta ustvarjanje vrednosti.

Osnovni gradniki sistema obvladovanja premoženja

Slika: Osnovni gradniki sistema obvladovanja premoženja. Eden od glavnih gradnikov sistema, strateški načrt obvladovanja premoženja (SAMP) se gradi v obeh smereh – od zgoraj navzdol in obratno.

Več …

Avtorja:
mag. Andrej Androjna
dr. Damjan Maletič

Ne spreglejte tudi strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €