Zakon o ENERGETSKI POLITIKI v javni obravnavi

Določbe tega zakona se bodo veljale za področja energetike in sicer za oskrbo z električno energijo, s plini, s toploto iz distribucijskih sistemov in tudi za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter učinkovito rabi energije. Predlog zakona določa načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja še nekatera druga področja energetike.

Podrobneje kot v Energetskem zakonu bo opredeljena prednostna raba energijskih virov in energentov. Cilj je spodbujanje trajnostne rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije v stavbah ter napravah, kar ima pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in odvisnosti od fosilnih goriv. Lokalna skupnost bo morala v vsakem novem lokalnem energetskem konceptu določiti prednostno rabo energijskih virov in energentov. Prednost bo morala imeti raba obnovljivih virov energije, določen bo vrstni red virov. Najprej se bo upoštevalo sončno obsevanje, nato odvečno toploto, plin obnovljivega izvora in, na območjih s sistemom daljinskega ogrevanja, na koncu toplota iz sistema daljinskega ogrevanja. Pri gradnji nove stanovanjske stavbe razen v izjemnih primerih ne bo dovoljena vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin. V strnjenih naseljih ne bo dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za osnovno ogrevanje – torej bodo še dovoljeni npr. kamini za dodatno ogrevanje.

Občine ne bodo smele več podeljevati novih koncesij ali podaljševati obstoječih koncesij za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina. Odjemalcem zemeljskega plina se ne bo treba priključiti na sistem za distribucijo zemeljskega plina, če bodo dokazali, da se bodo ogrevali na obnovljive vire energije. Prav tako ne bodo plačali pogodbene kazni za odklop od sistema, čeprav so se prej zavezali k priključitvi.

Zahteve za prednostno rabo energije ne bodo veljale za stavbe, ki imajo majhno porabo energije ali ne predstavljajo večjega vpliva na rabo energije, in sicer stavbe z majhno uporabno površino, samostojne stavbe z manj kot 50 kvadratnimi metrov površine, nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbe za opravljanje verskih obredov.

Zakon bo na več področjih ohranil določila iz Energetskega zakona, med drugim se bistveno ne bodo spremenile določbe glede javne koristi in razlastitve za namen gradnje elektroenergetske infrastrukture. V zakonu bodo predvidoma nekatere rešitve, ki so bile sprejete lani v času energetske krize. Tako bo lahko vlada v primeru dejanskih ali predvidenih motenj pri oskrbi z elektriko in plinom razglasila nižjo ali višjo stopnjo tveganja. Nižja stopnja bo pomenila pripravo na krizo na področju oskrbe z energijo, višja stopnja pa, da je prišlo do krize ter da so razglašene izredne razmere pri oskrbi s plinom oz. bo v določenem obdobju prišlo do večjega pomanjkanja ponudbe elektrike. V Zakon bodo vnesene tudi evropske zahteve glede obveznega skladiščenja in združevanje povpraševanja po plinu. Zakon bo predvidoma med izvajalce energetske dejavnosti dodatno glede na sedanjo opredelitev v Energetskem zakonu uvrstil shranjevanje električne energije, agregiranje na trgu z električno energijo in dejavnost pridobivanja premoga.

Predvideno je, da bo po uveljavitvi tega Zakona prenehal veljati Energetski zakon, iz katerega so bile v preteklosti nekatera področja, med njimi oskrba s plini ter energetska učinkovitost in učinkovita raba energije, že prenesena v ločene zakone.

Predlog Zakona je objavljen tukaj, kjer se nahaja tudi obrazec za pripombe, ki jih lahko oddate še do 17. septembra.

Ne spreglejte strokovnih predstavitev nove zakonodaje, standardov in zadnjega stanja tehnike:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu | Finančne spodbude in inšpekcijski nadzor | Tehnične zahteve za nameščanje, delovanje in vzdrževanje | Predpisi pametnega polnjenja

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije | Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje | Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 | UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

PRAVILNIKI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju | V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti | Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €