Nadomestilo za postavitev male vetrne elektrarne

Slovenija bo morala do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v skladu s sprejetim Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN). Za uresničitev tega cilja je kot obnovljiv vir energije pomembna tudi vetrna energija, tako je v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) na novo urejeno tudi nadomestilo za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter in sicer so pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter določena v Uredbi o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. V Uredbi so torej podrobneje določena pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Zavezanec za plačilo nadomestila je proizvajalec električne energije. Upravičenec do prejema nadomestila pa je občina, v kateri se nahaja proizvodna naprava na veter. Osnova za nadomestilo je ocenjeni celoletni prihodek zavezanca za plačilo nadomestila, ki izvira iz proizvodnje električne energije iz vetrne energije njegovih posameznih proizvodnih naprav. Navedeno nadomestilo je letna obveznost zavezanca za plačilo nadomestila, ki se zavezancu za plačilo nadomestila odmeri za preteklo leto po triodstotni stopnji od vrednosti osnove, in sicer z odločbo, ki jo izda ministrstvo, pristojno za energijo, po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in na podlagi podatkov, ki jih je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €