Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).

Udeležencem pri graditvi objektov nova zakonodaja:

 • Novi Gradbeni zakon (GZ-1),
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
 • Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, Zakon o varstvu okolja …

nalaga obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati pri izvajanju dejavnosti. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov.

TERMIN: 26. 4. 2024 (od 9:00 do 15:30)

V kolikor pa so prepoznani znaki kaznivega dejanja oz. najhujše oblike kršitev zakonodaje, odgovarja udeleženec pri graditvi objektov tudi v skladu s Kazenskim zakonikom, kjer so določena tovrstna kazniva dejanja.

Poleg odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti, določenih v predpisih, vsak udeleženec v procesu graditve objektov odgovarja tudi za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse oblike odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov:

 • zaradi kršitve predpisov,
 • zaradi kršitve pogodbe,
 • zaradi povzročitve škode v zvezi z izvajanjem gradbene dejavnosti,
 • zaradi kršitve pravil zbornic IZS in ZAPS (disciplinski postopek).

Predstavljeno bo tudi obvezno zavarovanje iz dejavnosti za posamezne udeležence pri graditvi objektov.

Program

Odgovornost udeležencev pri graditvi objektov za izpolnitev obveznosti
CIVILNA ODGOVORNOST je urejena v Obligacijskem zakoniku:

 • Odgovornost za izpolnitev pogodbe:
  pogodbenik je dolžan izpolniti sklenjeno pogodbo in sopogodbeniku odgovarja za negativne posledice neizpolnitve pogodbe
 • Odškodninska odgovornost:
  vsak odgovarja za škodo, ki jo povzroči drugemu
 • Razlika med pogodbeno odškodninsko odgovornostjo in deliktno odškodninsko odgovornostjo – v skladu s odškodninskim pravom
 • Odgovornost iz kršitve pogodbe:
  • odgovornost za stvarne napake gradbe projektanta in izvajalca,
  • odgovornost za nepravilno izpolnitev nadzornika,
  • odgovornost za zamudo,
  • kazensko pravo za to področje
 • Nepogodbene odgovornosti pri gradnji določene v obligacijskem zakoniku:
  • povzročitev škode tretjim osebam,
  • odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti,
  • odgovornost imetnika stavbe in odgovornost za porušitev

DISCIPLINSKA, PREKRŠKOVNA in KAZENSKA ODGOVORNOST:

 • Odgovornost zaradi neizpolnitev obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja v zvezi z graditvijo:
  prekrški so predpisani v novem Gradbenem zakonu (GZ-1), ZAID-u, Zakonu o varstvu okolja (glede ravnanja z odpadki)
 • Inšpekcijski nadzor in prekrškovno pravo
 • Kazenska odgovornost v primerih izvršitve prepovedanih dejanj, ki so kot kazniva dejanja navedena v kazenskem zakoniku zlasti:
  • kaznivo dejanje povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti,
  • povzročitve splošne nevarnosti.
 • Disciplinska odgovornost članov zbornic IZS in ZAPS:
  • strokovni nadzor nad delom članov zbornic.

Oblike odgovornosti vseh udeležencev v procesu graditve objektov in posledice za kršitve
Obveznosti projektanta, izvajalca in nadzornika po novem Gradbenem zakonu (GZ-1) in posledice za kršitve: prekrški, kazenska odgovornost, disciplinska odgovornost

Kršitev obveznosti prevzetih s pogodbo:

 • napake gradnje – jamčevalni zahtevki
 • zamuda pri izvedbi del – pogodbena kazen
 • zamuda pri plačilih – zamudne obresti
 • povzročitev škode, odškodninski zahtevki

Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov – zahtevkov naročnika do udeležencev gradnje

Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov oškodovanca do udeleženca v procesu graditve objektov odgovornega za škodo

Regresni zahtevki

Postopki

 • Postopki v zvezi s prekrški:
  osnove, zastaralni roki, evidenca storilcev prekrškov, izrečene sankcije;
 • Postopki v zvezi s kaznivim dejanjem:
  osnove, zastaralni roki, evidence storilcev, izrečene sankcije;
 • Disciplinski postopek zbornic:
  osnove, izrečeni ukrepi;

Zavarovanje dejavnosti

 • Obvezno zavarovanje izvajalca:
  kritje in uveljavljanje zahtevkov
 • Obvezno zavarovanje projektanta:
  Kritje in uveljavljanje zahtevkov
 • Obvezno zavarovanje nadzornika:
  Kritje in uveljavljanje zahtevkov

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €