Preverjanje varnosti (meritve) električnih inštalacij

Vsaka inštalacija mora biti ustrezno preverjana med gradnjo in preden je predana v uporabo uporabniku.  Zahteva se nanaša na inštalacijo med gradnjo, ko se ob izkopu temelja postavlja temeljsko ozemljilo in je treba njegovo izvedbo vsaj fotografirati, preden jo bo za vedno pokril beton. Enako velja tudi za polaganje inštalacijskih cevi, ki bodo pozneje pokrite z ometom, betonom ali montažnimi ploščami. Vsaka taka dokumentacija bo poleg zahteve, zaradi ustreznega preverjanja, še kako dobrodošla pri poznejših morebitnih intervencijah ali vzdrževanju električne inštalacije.

Osebi, ki izvaja prvo preverjanje, morajo biti dostopne informacije, zahtevane v točki 514.5 standarda IEC 60364-5-51 o načrtih, preglednicah in opisih pregledovane inštalacije. Še posebej so pomembni podatki o vrsti in sestavi tokokrogov, namestitvi, številu in dimenzijah vodnikov ter vrsti ožičenj. Potrebne pa so tudi informacije za identifikacijo naprav in njihovih lastnosti ter o načinu ločevanja in stikanja.

Prvo preverjanje mora vključevati primerjavo rezultatov s primernimi kriteriji, ki potrjujejo, da so izpolnjene zahteve skupine standardov SIST HD 60364. Z izpolnitvijo te zahteve so izpolnjeni varnostni pogoji za obratovanje preverjane električne inštalacije. Skratka: projektant in/ali izvajalec mora potrditi, da izvedba ustreza pogojem in zahtevam standarda.

Pri izvajanju preverjanja se je treba prepričati, da preverjanje ne bo povzročilo nobene nevarnosti za ljudi, živali, premoženje ali opremo, tudi če je tokokrog v okvari. Pri meritvah se namreč lahko pojavi nevarna napetost, ki lahko ogrozi okolico. Merilni postopek z ustreznimi instrumenti, grajenimi po določilih skupine proizvodnih standardov SIST EN 61557, je varen, dokler so upoštevani ustrezni ukrepi. Nevarna napetost na merjencu se lahko pojavi pri meritvi upornosti izolacije, pri meritvi impedance zanke in pri nekaterih meritvah upornosti ozemljitve.

Pri dograjeni ali spremenjeni obstoječi inštalaciji je treba skladno z zahtevami SIST HD 60364 preveriti, ali dodatek ali sprememba vpliva na varnost obstoječe inštalacije. Dograditev ali sprememba se šteje za povsem novo inštalacijo. Samo s spremembo karakteristike nadtokovne zaščite – na primer inštalacijskega odklopnika B16 v C16 – smo namreč postavili varovanemu tokokrogu za 100 % večjo zahtevo za odklop pri toku kratkega stika!

Prvo preverjanje izvajajo strokovne osebe, pristojne za tako preverjanje. S predpisi so opredeljeni slovenski nacionalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki pri nas izvajajo preverjanje ustreznosti električnih inštalacij.

Prvo preverjanje sestoji iz treh osnovnih korakov:

  1.         PREGLED,
  2.         PRESKUS (ki vključuje meritve in delovanje preverjane inštalacije) in
  3.         POROČANJE (protokoliranje) o izvedbi postopkov iz obeh predhodnih točk.

Več …

Avtor:
Andrej Kos, inž.el.

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Več o  načrtovanju, izvajanju in predvsem preverjanju varnosti obratovanja električnih inštalacij, boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite tukaj.

Cena: 68,00 €
Cena za naročnike Elektrotehniške revije: 57,80 €

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €