Proizvodnja in zagotavljanje skladnosti nizkonapetostnih sestavov v skladu s slovensko zakonodajo

V letu 2013 smo v ER podrobneje poročali o spremenjenih zahtevah za električne sestave, ki jih je prinesel prehod iz standarda SIST EN 60439-1 v standard SIST EN 61439-1. V prispevku smo pojasnili vlogi izvirnega proizvajalca in proizvajalca sestava ter podali postopke za preverjanje zasnove in kosovno preverjanje sestava. Od takrat se je marsikaj spremenilo, dobili smo nove standarde 61439-X, novo Direktivo 2014/35 EU Evropskega sveta in Parlamenta [1] in s tem nov slovenski Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej [2], nov Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah [3] in novo Tehnično smernico za nizkonapetostne električne inštalacije [4]. V vseh teh dokumentih so obravnavani sestavi (razdelilniki). V tokratnem prispevku so predstavljene zahteve, ki jih prinaša nova regulativa glede sestavov, in nekoliko podrobnejše spremembe, ki sta jih prinesla nova standarda SIST EN IEC 61439-1:2021 [5] in SIST EN IEC 61439-1:2021 [6].

Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej [2], bistvene zahteve

Pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotovi, da električna oprema na trgu zagotavlja visoko raven varstva zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter delovanje notranjega trga skladno z Direktivo 2014/35 EU [1], ki se uporablja za električno opremo, ki za delovanje uporablja napetost med 50 in 1 000 V izmenično ter med 75 in 1 500 V enosmerno.

Električna oprema je lahko dostopna na trgu le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Republiki Sloveniji, primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti oseb ter domačih živali ali premoženja. Glavni elementi varnostnih ciljev so navedeni v Prilogi 1 pravilnika in so: 1. Splošni pogoji, 2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme, 3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo. V prilogi so podrobno specificirani.

Za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovim delom, se domneva, da je skladna z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih. Seznam harmoniziranih standardov je objavljen na spletnih straneh ministrstva.

Kadar harmonizirani standardi še niso pripravljeni in objavljeni, organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika (Tržni inšpektorat) šteje za skladno električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe mednarodnih standardov …

Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje varnostnih ciljev iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 pravilnika. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 4, vsebuje elemente, opredeljene v modulu A iz Priloge 3 pravilnika, in se stalno posodablja. Pripravljena je v slovenskem jeziku ali pa je v slovenski jezik prevedena. S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost, da je električna oprema v skladu z zahtevami tega pravilnika.

Zahteve za notranjo kontrolo proizvodnje so podane v modulu A in so povzeto podane v petih točkah:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
Boštjan Meža

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €