Eko sklad je konec meseca decembra objavil nov javni poziv ter spremembo že objavljenega javnega poziva.

1. Javni poziv 78FS-PO19: Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

 1. mobilnostni načrti
 2. parkirišča za kolesa in kolesarnice
 3. električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
 4. polnilnice za električna vozila
 5. polnilnice za vozila na vodik
 6. prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
 7. registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje  lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Upravičeni stroški

Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Tehničnih pogojih.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je določena v prilogi Tehnični pogoji (v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe), ki je sestavni del tega javnega poziva.

Višina kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %) znaša največ do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe.

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

2. Javni poziv 66SUB-EVPO19: Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Upravičene osebe

Upravičene osebe so:

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zasebniki);
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
 • strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Za pomoč pri prijavi na Javna poziva ne spreglejte izobraževanj, s katerimi se lahko odlično pripravite:

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve
Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Business Case Study

Business Case Study
Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €