Upravljanje s sredstvi (PAM – Physical Asset Management) in uveljavljane BIM modela (Building Information Modelling) kot podpora v proizvodnih procesih ter v energetski in infrastrukturni dejavnosti

Številna podjetja investirajo sredstva in vire ter uvajajo nove tehnike, da bi tako izboljšala svojo učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju dandanes narekujejo ponovno vrednotenje poslovnega modela, kar običajno vodi k spremembam vizije in strateških ciljev. To lahko zahteva prenovo ali razširitve obstoječih sistemov ter vključevanje novih konceptov, kot je upravljanje s sredstvi (AM – Asset Management) in BIM modelov. Z združevanjem dveh sodobnih procesov, upravljanja s sredstvi in BIM modela se tako kratkoročno in dolgoročno zagotovo dosega dvig konkurenčnosti.

Učinkovito upravljanje s sredstvi zajema:

  • kakovost,
  • tveganja,
  • koristi in
  • stroške v celotnem življenjskem ciklu sredstev.

Priporočilo je, da proizvodna, energetska in infrastrukturna podjetja v svoje načrtovanje investicij vključijo tudi BIM model. Pri tem je smiselno, da se gradnja BIM-a prične ob sami zasnovi gradnje nekega objekta ali investicije v opremo (sredstva) z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljuje pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov, katerim se kasneje dodajo še dimenzije časa izvedbe 4D in stroškov 5D, v času vzdrževanja in uporabe objekta oz. sredstva pa še 6D, ki se uporablja vse do konca življenjske dobe.

Pri tem je potrebno upoštevati da:

  • se izplača naročati projekte v BIM, kljub nekoliko višjim začetnim stroškom, ker se pravočasno rešijo konflikti in ti potem niso vzrok za dodatna dela in podražitve, da so predizmere natančne (neposredno iz 3D) in pomenijo manj možnosti za naknadna odstopanja od pogodbene vrednosti,
  • je s predhodno simulacijo terminske izvedbe del mogoče bolje optimizirati in nadzorovati izvedbo, količino, plan, …
  • model s posnetkom izvedenih del omogoča boljše obvladovanje vzdrževanja.

BIM v povezavi z novimi prebojnimi tehnologijami digitalne preobrazbe sveta okoli nas (internet stvari, mikroprocesorji povsod, brezžična omrežja, strojni vid, strojno učenje, umetna inteligenca, avtonomna vozila in roboti ipd.) in integracijo z ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi namreč močno racionalizira porabo resursov zaradi bolj učinkovitega izvajanja integriranih procesov, dviga kakovosti in boljšega obvladovanja tveganj.

Več …

Ne spreglejte tudi dvodnevnega strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

[On-line interaktivni seminar] Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €