GRADITEV I Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

Implementacija zakonodajnih rešitev v pogodbena razmerja

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Z novim Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov je zaključena celovita prenova gradbene zakonodaje, ki je prinesla več konceptualnih sprememb, tako glede nalog, statusnih pogojev udeležencev gradnje, kot tudi glede postopkov dovoljevanja gradnje in uporabe objektov, glede izdelave dokumentacije v zvezi z graditvijo, glede izvajanja gradnje in glede na nadzorstva oz. posledično glede sankcioniranja nespoštovanja predpisov v zvezi z graditvijo. Tem spremembam je potrebno prilagoditi tudi pogodbena razmerja med udeleženci gradnje.

TERMIN: 14. 9. 2023 (od 9:00 do 15:30)

Na strokovnem seminarju bodo prikazane določbe gradbene zakonodaje (GZ-1), Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in novega Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki jih je potrebno upoštevati pri sklepanju pogodb. Podani bodo tudi predlogi za pogodbene klavzule za implementacijo zakonskih rešitev v pogodbena razmerja.

Program

Določbe Gradbenega zakona (GZ-1), ki vplivajo na vsebino pogodb pri graditvi objektov:

 • vrste gradnje in pogoji za dovoljevanje gradnje in uporabo objektov,
 • obveznosti vsakega od udeležencev v procesu graditve objektov in obveznosti odgovornih oseb,
 • projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja oz. integralnega gradbenega dovoljenja,
 • prijava pričetka gradnje,
 • pridobitev uporabnega dovoljenja.

Določbe Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 • izdelava, vrste dokumentacije glede na namen
 • oblika in vsebina: zbirni prikaz oz. načrt, tehnično poročilo, lokacijski prikazi oz. načrti, grafični prikazi oz. načrti
 • projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)
 • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljena (DGD)
 • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
 • projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
 • projektna dokumentacija za odstranitev objekta (PZO) in projektna dokumentacija za legalizacija (DL)
 • dodatne vsebine
 • izjave projektanta in vodje projektiranja

DRUGE VRSTE DOKUMENTACIJE

 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)
 • dokumentacija za nezahtevne objekte
 • dokumentacija za spremembo namembnosti

Obvezne sestavine POGODB v procesu graditve objektov

 • Predmet pogodbe:

projekt oz. druga dokumentacija, obseg del

 • Izvedba del:

prijava pričetka gradnje, označevanje gradbišča, gradbeni dnevnik, spremembe del

 • Popis del, cena, obračun in plačilo
 • Rok in pogodbena kazen
 • Pravice in obveznosti pogodbenih strank
 • Napake in odgovornost za napake

Poleg zgoraj navedenega je po posameznih pogodbah potrebno upoštevati:

 • Pri pogodbi o projektiranju

je potrebno upoštevati določbe Gradbenega zakona (GZ-1) in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov glede odgovornosti projektanta in vodje projektiranja za vsebino projekta, izjav projektanta in vodje projektiranja

 • Pri gradbeni pogodbi

je potrebno upoštevati nova določila o obveznostih izvajalca in vodje gradnje ter določbe glede označevanja gradbišča in dokumentacije o spremembah med gradnjo in poteku gradnje

 • Pri pogodbi o nadzoru

je potrebno upoštevati nova določila glede nalog nadzornika in vodje nadzora

Uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju pogodb v procesu graditve objektov

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €