Vzpostavitev Lokalne energetske skupnosti v Lučah

Vse večji delež porazdeljenih obnovljivih virov energije v energetskem omrežju je postal ključen za razogljičenje evropskega elektroenergetskega sistema in s tem za doseganje ciljev politike Evropske unije na področju energetike in podnebnih sprememb. Spremenljivost in negotovost teh porazdeljenih virov predstavljata pomembna tveganja in izzive za stabilnost ter varnost evropskih, nacionalnih in lokalnih omrežij, hkrati pa odpirajo nove priložnosti za razvoj novih energetskih konceptov in rešitev. To celotno sliko dopolnjuje nastajajoči decentralizirani ekosistem, kjer novi energetski sistemi, kot so hranilniki energije, napajanje za ogrevanje/hlajenje, energija iz vozila v omrežje in druge rešitve shranjevanja energije, ponujajo omrežju velik potencial prilagodljivosti. Zaradi elektrifikacije različnih segmentov življenja in uvajanja obnovljivih virov energije v električno omrežje postaja slednje vedno bolj obremenjeno, kar vpliva med drugim na zanesljivost oskrbe z električno energijo. Različne tehnološke rešitve omogočajo odzivnejše oziroma prožnejše omrežje; eden od ključnih elementov za uspešno zeleno tranzicijo elektroenergetskega sistema so tudi odjemalci, ki morajo postati aktivni deležniki. Zato je bila v sklopu evropskih razvojnih projektov Compile in X-Flex iz programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na območju kraja Luče v Zgornji Savinjski dolini vzpostavljena prva lokalna energetska skupnost v Sloveniji. Njen ključni namen je pokazati možnosti energetskih otokov za dekarbonizacijo oskrbe z energijo, gradnjo skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. V projektu poleg številnih evropskih partnerjev sodelujejo tudi trije slovenski, in sicer Petrol, d. d., ki ima v projektu vlogo vodje delovnega sklopa demonstracijskih projektov ter vodje pilotnih lokacij v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, ki je v projekt vstopila kot tehnični koordinator in med drugim skrbi za skladnost razvoja različnih tehničnih orodij s cilji projekta in koordinacijo med partnerji, ter Elektro Celje, d. d., ki  v okviru projekta zagotavlja poligon za preizkušanje, demonstracijo in ovrednotenje rešitev, ki bodo omogočile vključevanje večjega deleža razpršenih virov in njihovo fleksibilnost oziroma prožnost.

Energetska skupnost Luče

Luče so primer podeželskega nizkonapetostnega omrežja (NN) s šibkim in nestabilnim priključkom na omrežje srednje napetosti (SN). Kapaciteta lokalnih nizkonapetostnih povezav je izkoriščena do te mere, da je proizvodnja iz obstoječih razpršenih obnovljivih virov energije (OVE) omejena, poleg tega pa je skoraj onemogočena vključitev dodatnih virov v omrežje, saj se ob ugodnih razmerah za proizvodnjo in hkratni nizki porabi že sedaj srečujejo z lokalnimi prenapetostmi v omrežju. Zaradi relativno šibke srednjenapetostne daljnovodne povezave z bližnjim mestom Ljubno se prebivalci Luč predvsem ob ekstremnih vremenskih pojavih pogosto srečujejo z električnimi izpadi. Luče tako predstavljajo zelo zanimivo lokacijo za vzpostavitev in razvoj koncepta lokalnih energetskih skupnosti, saj s svojo raznovrstnostjo proizvodnih virov (sončne elektrarne, mikro vetrna elektrarna, proizvodnja toplote iz biomase ter bližnje male hidro elektrarne) predstavljajo izvrsten poligon za razvoj in preizkus različnih rešitev, ki jih bo nato mogoče v manjšem ali večjem obsegu vključiti pri vzpostavljanju nadaljnjih lokalnih energetskih skupnosti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtorji:
Anton Kos, Leon Maruša, dr. Miran Rošer, mag. Boštjan Turinek, Elektro Celje, d. d., dr.  Gašper Artač, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Bojan Stojanović, Igor Jan, Petrol, d. d.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €