Javno naročanje gradnje objektov in novela Zakona o javnem naročanju ZJN-3D

Pomembno vlogo za spodbujanje gospodarstva imajo tudi aktivnosti javnega sektorja. To pa v praksi pomeni, da bo trg javnih naročil močno podvržen bitkam zainteresiranih ponudnikov za pridobitev javnih naročil. Vse več bo zahtev za spremembo razpisne dokumentacije, zahtev vpogled v ponudbeni dokumentacijo izbranega ponudnika in vse več bo vloženih zahtevkov za revizijo. Pravna sredstva prihajajo zopet v ospredje, pričakovati pa je mogoče prakso Državne revizijske komisije (DKOM) tudi tam, kjer je še ni bilo, ali pa je potrebno slednjo prilagoditi glede na spremembo posameznih institutov z zadnjimi novelami ZJN-3.

Obdobje nepredvidenih rasti cen materialov v gradbeništvu je na trgu javnih naročil povzročalo številne preglavice vsem deležnikom. Na eni strani ponudnikom pri oddaji zavezujočih ponudb fiksnih cen in izvajalcem, ki so se borili z motnjami v dobavni verigi, na drugi strani pa javnim naročnikom pri časovnem in finančnem načrtovanju investicij. Poleg tega so se izvajalci soočali tudi s pritiski pravočasno predložitev zahtevkov za črpanje nepovratnih sredstev. Prakso so tako zaznamovala tudi številna vprašanja pravne narave za presojo upravičenosti podaljševanja pogodbenih rokov in povišanja pogodbeno dogovorjenih cen. Negotove razmere se kot posledica ohranitve visokih cen, rasti obrestnih mer in nepredvidljivih razmer na energetskih trgih, glede na vse ekonomske kazalnike, namreč nadaljujejo.

Stopnja skrbnosti pri pripravi ponudbe bo v prihodnjem obdobju igrala ključno vlogo, ali celo »merilo« za dodelitev javnega naročila.

Če je obdobje prejšnje gospodarske krize iz leta 2008 zaznamovala plačilna nedisciplina izvajalcev do svojih podizvajalcev (op. kar je bilo nato krajše obdobje zakonsko regulirano z uvedbo instituta obveznih plačil podizvajalcev), pa se zdi, da so bili v zadnjem obdobju, ki ga je zaznamovala povečana gospodarska rast, ravno podizvajalci tisti, ki svojih obveznosti izpolnitve naročila niso zadostno izpolnjevali. Posledično so tudi podizvajalske pogodbe postale vse kompleksnejše in se z vidika odgovornosti, ki jo prevzemajo podizvajalci, močno približujejo obveznostim in odgovornostim, ki jih glavni izvajalci prevzemajo do javnih naročnikov. Navedeno je povsem razumljivo in pričakovana posledica vse pogostejših opozoril, da bi morali javni naročniki pogosteje oz. bolj dosledno izpolnjevati tudi svoje obveznosti iz naslova obračuna pogodbenih kazni, unovčenja zavarovanj dobre izvedbe in drugih pravnih sredstev.

Kako in na kakšen način se izvajalci lahko zavarujejo nasproti javnim naročnikom, kakšne so njihove možnosti tako v fazi priprave ponudbe kot tudi v fazi izvajanja pogodbe o javnem naročilu? Odgovore na dileme v praksi dobite tukaj.

Avtorica:
Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Priporočamo tudi:

Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov – Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

Celostno o GRADBENI zakonodaji s podzakonskimi akti – Vse od A do Ž

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

Obvezen NAČRT UKREPANJA in obvladovanja TVEGANJ v podjetjih oz. organizacijah in okolju – Učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, situacijah, nesrečah, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €