Kaj prinaša predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1)

Ministrstvo za okolje in prostor je v vladno obravnavo poslalo predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja z vpeljavo elementov digitalizacije, učinkovitim in kakovostnim izvajanjem postopkov ter prilagoditvami časovnih okvirjev. S prenovo se nadgrajujejo doslej uveljavljeni postopki. Ministrstvo je namreč pri veljavni gradbeni zakonodaji ugotovilo pomanjkljivosti in napake, tako jih z novim predlogom odpravlja in dopolnjuje zdajšnje normativne rešitve, s čimer bo možno postopke v zvezi z gradnjo izvesti hitreje in učinkoviteje, zagotovljeno bodo tudi enako varovanje javnega interesa ter pravno varnost vseh udeležencev pri graditvi.

Prek določil GZ-1 bo lahko investitor gradbeno dovoljenje pridobil po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni po oddani vlogi. Vloge bodo obravnavali prek državnega oblaka eProstor ter eGraditev. Ena izmed najpomembnejših določb GZ-1 pa je prav gotovo določilo, ki upošteva odločbo ustavnega sodišča glede posega v pravico do spoštovanja doma.

Novosti in spremembe so še na naslednjih področjih:

 • manjših rekonstrukcij
 • začasnih objektov in gradnje po naravnih nesrečah
 • enostavnih stavb in poslovanja v elektronski obliki
 • pristojnosti ministrstva za graditev
 • molka mnenjedajalca
 • mnenj za presojo skladnosti gradnje
 • revizije projekta za izgradnjo
 • predodločb in dokazil o pravici graditi
 • postopka do gradbenega dovoljenja tudi brez plačila komunalnega prispevka
 • integralnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja
 • zakoličenja objekta
 • uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko hišo
 • dolžnosti oseb javnega in zasebnega prava
 • pristojnosti inšpekcij
 • legalizacije objektov

Več …

Ne spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1 – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za dileme v praksi – Gradbeni zakon (GZ) s primerjavo z novostmi in spremembami, ki jih prinaša GZ-1 in predstavitev določil ZIUZEOP

Nova GRADBENA ZAKONODAJA (GZ-1) in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €