Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost (LMK)

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje približno 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. [https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/]

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za elektrotehniko je članica Univerze v Ljubljani, ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev ter s kakovostjo v tehniškem in sistemskem pogledu. Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg teh načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. [https://fe.uni-lj.si/o_fakulteti/fakulteta/predstavitev/]

Možnosti izobraževanja na Fakulteti za elektrotehniko so res velike. Njen študijski program je razdeljen na:

  1. stopnjo UN (elektrotehnika, multimedija)
  2. stopnja VS (aplikativna elektrotehnika)
  3. stopnja (elektrotehnika, multimedija, uporabna statistika)
  4. stopnja (elektrotehnika, nanoznanosti, tehniška statistika)

V tehničnem pogledu pa lahko študenti izbirajo med avtomatiko, biomedicinsko tehniko, elektroenergetiko, elektroniko, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, mehatroniko, multimedijo, robotiko in tehniško kakovostjo.

Tehniška kakovost – študijska smer – prvi med enakimi

Tematike, ki so del študija na Fakulteti za elektrotehniko, že dolgo niso več »šibki tok« in »jaki tok«. Prvi med enakimi, ki utirajo pot na področju merjenj, senzorjev, kompleksnim merilnim sistemom, tehniške kakovosti in kakovosti sistemov, smo na smeri Tehniška kakovost, v tujini poznana pod imenom Quality Engineering. Pogosti sinonimi, ki jih zasledimo, pa so še aplikativna metrologija, merjenja za kakovost ali precision measurements. Kljub dolgoletnemu obstoju smeri Tehniška kakovost – obstaja od leta 1997 in praznuje 25. letnico – je še vedno manj poznana od ostalih obstoječih smeri na fakulteti tako med dijaki, študenti in tudi v industriji. Povratna informacija študentov, ki zaključijo smer Tehniška kakovost, in tudi zaposlovalcev pa je izrazito pozitivna, kar nam vliva energijo, da se vsako leto še bolj trudimo z vpeljavo inovativnih načinov poučevanja, ki mu sledijo tudi ostali.

Tematike, ki so obravnavane na Fakulteti za elektrotehniko [https://fe.uni-lj.si/]:

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika traja tri leta. Prvi letnik študija je skupen, v drugem letniku pa se študenti usmerijo v eno od petih študijskih smeri:

  • Avtomatika,
  • Elektronika,
  • Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev,
  • Informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  • Tehniška kakovost.

Študijski program predvideva tudi izbiro modulov od A do F ne glede na smer študijskega programa. Posamezni izbirni modul sestavljata dva predmeta z določenega področja elektrotehnike.

Temeljni cilji programa so zagotoviti kakovostno aplikativno znanje s področja elektrotehnike, omogočiti hitro in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi, podati podlago za samostojno sledenje razvoja stroke v sklopu vseživljenjskega učenja, podati solidno osnovo za študij na 2. stopnji elektrotehnike, omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja problemov na področju elektrotehnike, sposobnost kritičnega vrednotenja konkretnih rešitev, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, sposobnost samostojnega sledenja razvoja stroke, sposobnost timskega dela s strokovnjaki s sorodnih področij.

Poleg Tehniške kakovosti na prvostopenjskem študiju aplikativne elektrotehnike se s tematiko kakovosti srečajo tudi univerzitetni študenti na drugi stopnji študija pri izbirnem modulu B, kjer sta izbirna predmeta: Tehniška kakovost in Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura.

Tehniška kakovost – vsebinsko – prilagojeno industrijskim potrebam

V Laboratoriju za metrologijo in kakovost smo skrbniki smeri Tehniška kakovost, ki zajema nabor predmetov, predstavljenih v preglednici 1. Smer sestavljajo trije letniki oziroma šest semestrov. V naboru so obvezni predmeti in obarvani izbirni predmeti. Obvezen je tudi praktični del izobraževanja.

Preglednica 1: Predmetnik na smeri Tehniška kakovost

I. LETNIK II. LETNIK III. LETNIK
1. semester 3. semester 5. semester
Matematika I Merilne metode in merilna instrumentacija Kakovost sistemov
Mehanika in toplota (Fizika I) Elektronika z digitalno tehniko Robotika in proizvodni sistemi
Osnove elektrotehnike I Tehnologija programske opreme Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov
Programiranje I Mikroračunalniški sistemi Procesni merilni sistemi (Modul A)
Modeliranje in obdelava signalov Kontrola kakovosti in zanesljivosti (Modul A)
Integrirana vezja (Modul B)
 2. semester 4. semester Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov (Modul B)
Matematika II Metrologija Načrtovanje elektromagnetnih naprav (Modul C)
Atomika in optika (Fizika II) Statistična procesna kontrola Elektroenergetika (Modul C)
Osnove elektrotehnike II Regulacijska in krmilna tehnika Varne komunikacije (Modul D)
Programiranje II Preskušanje in energetska učinkovitost Satelitski in navigacijski sistemi (Modul D)
Avtomatika Senzorji in zajemanje podatkov Kakovost programske opreme (Modul E)
Programirljivi digitalni sistemi Robotika Inovacijski proces in patentništvo (Modul E)
Mehatronika Osnove mikroprocesorske elektronike Aplikativna elektromagnetika (Modul F)
Tehniška kakovost Električne inštalacije in razsvetljava Matematični praktikum (Modul F)
Komunikacijski sistemi Osnove optičnih komunikacij
Osvežitvena angleščina A1 – B2 6. semester
Športna vzgoja Praktično usposabljanje
Diplomsko delo
* Izbirni predmeti

Tehniška kakovost temelji na merjenjih in metrologiji. Metrologija? Kaj pa je zdaj to? Namig: ne ukvarja se z vremenom, je veliko pomembnejša.

Metrologija je vse okoli nas, pri točenju goriva na bencinski črpalki, plačevanju porabe električne energije in vode, v avtomobilski varnosti, pri medicinskem slikanju, varnosti v prometu, zdravju, kakovostnih izdelkih, pametnih napravah, športu.

Tehniška kakovost (Quality Engineering, Applied Metrology) je študijska smer prve bolonjske stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na smeri Tehniška kakovost oziroma aplikativna metrologija naučimo bodoče inženirje, kako se proizvajajo izdelki in izvajajo storitve na kakovosten način, da so funkcionalni, zanesljivi in varni za vse uporabnike na evropskih in globalnih trgih. Ker državne meje zaradi globalizacije omogočajo prosti pretok blaga in storitev, sta zagotovljeni varnost in kakovost edini varovalki za zaščito končnih uporabnikov na trgu in pogoja uspešnega finančnega poslovanja proizvajalcev. Za to je treba točno in zanesljivo meriti in potrditi domneve s preskusnimi postopki. Posledično so na smeri pridobljena ključna temeljna in praktična znanja s področja merjenj in preskušanj ter sistemska znanja s področja zagotavljanja kakovosti.

Nadvse pomembno je, da pridobljeno znanje omogoča zaposlitev v vseh industrijskih panogah in dejavnostih do aktivne vloge v razvojno-raziskovalnem okolju v smeri zagotavljanja zanesljivosti merjenj in preskusov ter zanesljivega odločanja.

Zato je tudi študijski program sestavljen interdisciplinarno, na začetku z osnovami merjenj, merilne instrumentacije, senzorskih tehnologij in ustreznih vezij, elektroakustike in ultrazvoka, programiranjem in tehnologijo programske opreme, analogne in digitalne elektronike, mikroračunalnikov in procesorjev, modeliranjem in obdelavo signalov. Po pridobljenih osnovah se bodoči inženirji naučijo bolj sistemskih znanj, kot so negotovost merjenj, statistična procesna kontrola, regulacije in krmiljenja, energetska učinkovitost, robotika, zanesljivost komponent in sistemov, ter spoznajo gradnike zagotavljanja kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi. Proti koncu študija lahko v okviru izbirnih vsebin pridobijo znanja na področjih robotike, mikroprocesorske elektronike, električnih inštalacij, optičnih komunikacij, procesnih merilnih sistemov, integriranih vezij in načrtovanja digitalnih elektronskih sistemov, elektroenergetike in elektromagnetnih naprav, satelitskih komunikacij in navigaciji, varnih komunikacijah, kakovosti programske opreme, inovacijah in patentni zaščiti ter aplikativni elektromagnetiki.

Kje najdemo tehniško kakovost v vsakodnevnem življenju? Danes so izdelki in polizdelki izdelani v različnih tovarnah v različnih državah na različnih celinah in nato uspešno vgrajeni v eno napravo, ki zanesljivo in pravilno deluje brez napak daljše časovno obdobje. Kako je to mogoče? S pomočjo tehniške kakovosti. V razvoju izdelkov vedno merimo. In v meritve praviloma ne dvomimo. Ene od redkih meritev, v katere vedno podvomimo, so meritve pri zdravniku (diagnostika) in meritve vremena (meteorologija). V resnici pa je podatek, kako dobro in zanesljivo smo izmerili, skrit povsod. Meritve so namreč del preskušanja proizvodov in storitev. Preskušamo zato, da zagotovimo dobro kakovost proizvoda (vedno odlično izdelan) in razvoj proizvoda (lažji, cenejši, varnejši, funkcionalnejši). Na smeri Tehniška kakovost se naučite, na kakšen način se izdelki preskušajo in kaj je potrebno, da lahko proizvod prodajate na trgu. Prodaja na trgu namreč pomeni, da je proizvod varen, kakovosten, funkcionalen in zanesljiv. To velja tako za proizvode kot za storitve.

Vse to je mogoče, ker je poudarek na praktičnem delu in sodelovanju izvajalcev študijskega programa z vsemi navedenimi proizvodnimi in strokovnimi področji. Na teh področjih potekajo tudi strokovne prakse v zaključnem letniku in mnoge diplome. Pri izvedbi študija sodelujejo predavatelji iz štirih kateder Fakultete za elektrotehniko: katedre za merjenja in robotiko, elektroniko, avtomatiko in biomedicinsko tehniko.

Študij je sodoben, mednarodno primerljiv, izvajan v naprednem laboratorijskem okolju, v stalni povezavi z gostujočimi predavatelji/partnerji iz industrije in drugih dejavnosti, kjer so točne meritve ključne za zagotavljanje kakovosti.

Inženirji tehniške kakovosti imajo odlične zaposlitvene možnosti, izrazito individualno obravnavo v času študija, zasedajo visoke strokovne položaje na vseh področjih, v odličnih podjetjih v Sloveniji in tujini. [www.lmk.si]

Vsako leto spomladi Laboratorij za metrologijo in kakovost pripravi dogodek »5 minut za merjenja«. V avli fakultete postavimo večje število raznovrstnih merilnih točk, preskusnih mest in demonstracijskih lokacij, kjer se študenti in zaposleni fakultete pobliže spoznajo s tematiko merjenj, preskušanj, merilno instrumentacijo in tehniško kakovostjo.

Kaj vse lahko merimo

V našem vsakdanu so prisotne najrazličnejše oblike meritev. Predstavniki Laboratorija za metrologijo in kakovost pokažejo obiskovalcem, zakaj je uporabno merjenje električne napetosti na naši glavi. Ste vedeli, da termovizijske kamere niso vsemogočne in da zvok lahko poslušamo tudi s prevajanjem preko kosti? Obiskovalci lahko preverijo kakovost brezžičnih slušalk, raven alkoholiziranosti in celo slastnosti sveže pečenih rogljičkov. Na lastne oči se lahko prepričajo, kako je videti fizikalna trojna točka plina argona in kako tiha je gluha soba. Izvedo, kako poteka preskušanje robotskih sesalnikov, zakaj imajo pečice vgrajen ventilator in še mnogo več.

Poleg navedenega organizatorji predstavijo tudi študijsko smer Tehniška kakovost, v sklopu katere se študenti med drugim učijo, kako uspešna podjetja s pomočjo meritev, senzorjev in merilnih naprav ter preskušanj zagotavljajo vrhunsko kakovost svojih izdelkov.

Za konec

Prispevek obravnava področje tehniške kakovosti, ki ga ne predstavljamo kot na primer neko samostojno znanstveno/tehniško disciplino, temveč kot horizontalen nabor znanj in veščin, ki omogočajo delovanje in sobivanje na modernih, zelo kompleksno sestavljenih trgih. Bistvo takšnega delovanja pa je spoštovanje minimalnih skupnih dogovorov. Ker so varnost proizvodov, varovanje okolja in zdravja, trgovina, prosti pretok blaga in storitev itd. v veliki meri omogočeni in izvedeni z najrazličnejšimi tehniškimi pripomočki in rešitvami, je pravilno delovanje teh sistemov ključnega pomena. Vse to zajema področje tehniške kakovosti, kjer se posledično tudi prekrivajo popolnoma tehniška področja preko standardizacije do evropskega pravnega reda na ravni tehniških direktiv in nato vse do nacionalnih zakonodaj. Program, ki ga izvajamo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, obravnava en segment vsega navedenega delovanja, vendar želimo, da se z razumevanjem temeljnih principov tehniške kakovosti naši študenti usposobijo za delo na katerem koli segmentu in področju moderne družbe, zato v programu spoznajo tudi ostala področja elektrotehnike in s tem dobijo horizontalen pregled področja, ki je podprt s kakovostjo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran: (www.lmk.si).

LMK (www.lmk.si) – Janko Drnovšek, Dušan Agrež, Gregor Geršak, Igor Pušnik, Domen Hudoklin, Samo Beguš, Jovan Bojkovski, Rok Tavčar, Vincencij Žužek, Vid Mlačnik, Žan Tomazini, Valentina Stanić, Janez Korošin, Marjan Slabe, Gaber Begeš.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €