Novi predpisi

Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 31/2022)

Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 41/2022)

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 41/2022)

Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo (prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 42/2022)

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/2022)

Dopolnitev Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 43/2022)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/2022)

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) (Uradni list RS, št. 44/2022)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) (Uradni list RS, št. 44/2022):
Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti na območjih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– elektrarne in drugi energetski objekti, in sicer le mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35 točk

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov (Uradni list RS, št. 46/2022)

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Uradni list RS, št. 50/2022)

Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 50/2022)

Pravilnik o načinu izračuna bruto končne iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 52/2022)

Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 53/2022)

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Uradni list RS, št. 57/2022)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2022

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €