Predlog Zakona o oskrbi z električno energijo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (MzI-DE), je 12. oktobra 2020 z objavo predloga Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) začelo z enomesečnim postopkom javne obravnave, v katerem je zainteresirana javnost lahko podala svoje predloge oziroma pripombe na predlagano vsebino.

V članku so predstavljene pomembnejše spremembe in novosti, ki se uvajajo glede na obstoječa določila EZ-1.

Uvodna določila

ZOEE bo v slovenski pravni red prenesel določila nekaterih pravnih aktov EU iz t. i. »Zimskega paketa – Čista energija za vse Evropejce«, in sicer:

 1. Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU ter
 2. člen Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Ureja pa tudi način izvajanja naslednjih uredb:

 1. Uredbe (EU) 2019/941 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES;
 2. Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije;
 3. Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZOEE določa pravila delovanja trga z električno energijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave električne energije, določbe za varstvo končnih odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo. Določa tudi načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo ter ureja ukrepe za preprečevanje energetske revščine in druga vprašanja oskrbe z električno energijo.

Namen ZOEE je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

Predlog ZOEE ne spreminja že veljavnih določb glede ureditev gospodarskih javnih služb na področju prenosa, distribucije in operaterja trga, ohranjajo se osnovna ureditev trga z električno energijo, zasilna in nujna oskrba.

Zaradi prenosa zakonodaje EU pa se na novo urejajo oziroma določajo naslednja področja:

 • storitve agregiranja,
 • pravice končnih odjemalcev,
 • napredno merjenje,
 • uvajajo se aktivni odjemalci in energetske skupnosti,
 • definira se energetska revščina,
 • shranjevanje energije (urejata se lastništvo in upravljanje shranjevalnikov energije),
 • obveznosti glede sistemskih storitev,
 • energetski regulator dobiva nove pristojnosti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtorica:
Andreja Belavić Benedik

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €