Prenova Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Ministrstvo za okolje in prostor je 27. avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21, objavilo Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele.

Pravilnika prinašata kar nekaj sprememb, med ostalim določata področje preverjanja izvedenih električnih inštalacij in strelovodne zaščite, zahtevnost električnih in strelovodnih inštalacij ter obvezno preverjanje izdelane dokumentacije za izvedbo, če niso bili upoštevani ukrepi, navedeni v pripadajočih tehničnih smernicah. Novost je tudi obveza investitorja, da mora pred začetkom izvajanja del zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja.

Sočasno z objavo pravilnikov sta izdani tudi dve prenovljeni smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

– Zahtevne in manj zahtevne električne inštalacije

Pravilnik že v uvodnem členu podaja, da so sestavni del električnih inštalacij tudi trajno vgrajene naprave. Te namreč s tehnološkim razvojem postajajo neločljiv del objekta. Pomembno je tudi določilo, da pravilnik prav tako velja za vzdrževalna dela v javno korist in za spremembo namembnosti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.
Predsednik UO Matične sekcije elektroinženirjev IZS

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €