Razlaga koncepta standarda SIST HD 60364-4-41

Prenovljena izdaja standarda SIST HD 60364-4-41 je bila pri nas objavljena 1. septembra 2017. Prenovo harmonizacijskega dokumenta HD 60364-4-41 je treba razumeti kot posodobitev določb, ki že več let veljajo v zvezi z zaščitnimi ukrepi za zaščito pred električnim udarom.

Da bi dosegli enotno razlago besedila standarda tako pri projektantih kot pri izvajalcih električnih inštalacij, so nemški strokovnjaki, ki v organih za standardizacijo sodelujejo pri razvoju tega standarda, pripravili pojasnila, ki so povzeta v nadaljevanju. Upoštevani so tudi nekateri izbirni kriteriji standarda starejše izdaje.

Ta standard je po evropski standardizacijski klasifikaciji »harmonizacijski dokument«, ki se v slovenski sistem standardizacije sprejme kot standard. Harmonizacijski dokument se v Sloveniji sprejme z razglasitveno objavo, ponatisom ali prevodom. Druga možnost je, da se harmonizacijski dokument izda kot nacionalni standard, ki ima enako tehnično vsebino, dodajo se lahko nacionalne posebnosti. Ker je naše gospodarstvo povezano z nemškim, smo uporabili nemško razlago standarda VDE 0100-410:2018 [1].

Za sodobne električne inštalacije v zasebnih območjih in območjih obrtnih dejavnosti so značilne posebne zahteve glede njihove razpoložljivosti in udobja.

Vsebina nemškega standarda

Standard VDE 0100-410:2018 (Erichten von Niederspannugsanlagen, Teil 4-41: Schutzmassnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); Deutsche Übernahme HD 60364-4-41:2017 + A11:2017) je dosegljiv na spletni strani https://www.vde-verlag.de/previewpdf/70100481.pdf.

Prehodno obdobje

Standard SIST HD 60364-4-41:2018, Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom, je začel veljati 1. julija 2018, prehodno obdobje, to je čas do datuma, ko je treba razveljaviti vse nasprotujoče standarde (DOW: date of withdrawal), pa se je izteklo 7. julija 2020. Standard se uporablja pri izvedbi novih električnih inštalacij ter tudi pri spremembah oziroma načrtovanih razširitvah obstoječih električnih inštalacij. S takojšnjo uporabo standarda se bodo projektanti in izvajalci električnih inštalacij izognili negotovostim.

Splošne zahteve (točka 410.3)

Zaščita pred električnim udarom temelji na naslednjem konceptu:

  • v stanju normalnega delovanja električne inštalacije deli pod napetostjo ne smejo biti dotakljivi. Za primer okvare v električni inštalaciji je tveganje električnega udara mogoče zmanjšati z ustreznim zaščitnim ukrepom.

Ta zahteva je povezana s pogoji posameznih okvar, opisanih v posameznih temeljnih standardih, kadar je prevodni del dotakljiv in:

  • izpostavljeni prevodni del zaradi okvare osnovne izolacije postane del pod napetostjo, npr. zaradi mehanskih ali toplotnih poškodb izolacije vodnika;
  • zaradi mehanske okvare okrova, npr. zaradi stika z ohišjem, prevodni del postane nevarni del pod napetostjo;
  • prevodni del postane del pod napetostjo, npr. zaradi okvare, ki povzroči prekoračitev toka dotika ali toka naelektritve (naboja).

Zaščitni ukrep pred električnim udarom mora biti sestavljen:

  • iz ustrezne kombinacije dveh neodvisnih zaščitnih ukrepov, in sicer osnovne zaščite in ukrepa za zaščito ob okvari, ali
  • iz ojačenega zaščitnega ukrepa, ki zagotavlja tako osnovno zaščito kot zaščito ob okvari.

Zaščitni ukrep za osnovno zaščito preprečuje neposredni dotik delov pod napetostjo električne inštalacije, npr. z izolacijo ali ohišjem. Osnovna zaščita je tako izolacija vodnika, ki jo je mogoče odstraniti le z uničenjem ali z orodjem.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtor:
Marko Kotnik

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Električne meritve – posodobljena in razširjena izdaja

Posodobljena izdaja knjige bo gotovo dobrodošla vsem, ki se aktivno ukvarjate z načrtovanjem, izvajanjem in predvsem preverjanjem varnosti obratovanja električnih inštalacij. Z informacijami iz te knjige boste posodobili in izpopolnili svoje znanje o preverjanju varnosti električnih inštalacij in električne opreme.

Knjiga je namenjena vsem, ki se praktično ukvarjate (ali se nameravate ukvarjati) z meritvami na nizkonapetostnih električnih inštalacijah, med katere uvrščamo tudi stroje z električno opremo, fotonapetostne sisteme, električno in medicinsko opremo.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €