Prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji

Na petih daljnovodih 110 kV v lasti družbe ELES d. o. o. je bil od 4. do 8. oktobra 2021 izveden prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji. Pregled, pri katerem sta aktivno sodelovala tudi avtorja članka, je vključeval daljnovode DV 110 kV Šoštanj – Velenje II, DV 110 kV Hudo – Kočevje, DV 110 kV Trbovlje – Hrastnik, DV 110 kV Sl. Konjice – Selce in DV 110 kV Gorica – Plave, pregledani pa so bili vodniki različnih vrst in starosti ter z različnimi okoljskimi vplivi, tudi industrijskim onesnaževanjem.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je izdala standard ISO 55001:2014, Obvladovanje premoženja – Sistemi vodenja – Zahteve, ki je v nekem delu prinesel nov pogled na sisteme upravljanja oziroma vodenja. V zadnjem desetletju je v elektrogospodarstvu močno izražen trend uvajanja obvladovanja premoženja (angl. asset management – AM) oziroma linijskega obvladovanja premoženja (angl. linear asset management – LAM), ko gre za linijske infrastrukturne objekte, kot so nadzemni vodi. Številni daljnovodi po vsem svetu so stari, nekateri obratujejo že tudi sto let. Da bi ohranili ali povečali zanesljivost daljnovodov, se razvijajo nove tehnike ocenjevanja in diagnosticiranja stanja daljnovodov kot podpora sistemskemu obvladovanju premoženja v elektrogospodarskih podjetjih oziroma pri sistemskih operaterjih distribucijskega in prenosnega omrežja. Pregled in vzdrževanje daljnovodov z uporabo mobilne robotike je nov trend v svetu. Robot za oceno stanja vodnikov operaterju omogoča pregled Al/Fe-vodnikov (ACSR) in zaščitnih strelovodnih vrvi z metodo brez napetosti ali pod napetostjo. Te informacije so koristne za določanje trenutnega stanja vodnika, ki upravljavcu oziroma skrbniku premoženja pomaga pri sprejemanju odločitev v zvezi z določanjem uporabne dobe oziroma življenjskega cikla. Uporaba rezultatov robotskega pregleda omogoča določanje verodostojnejšega indeksa stanja naprav (angl. asset health index – AHI).

Obvladovanje premoženja je strateško pomembno za prenosna in distribucijska podjetja po vsem svetu. Elektrogospodarstvo je odgovorno za obvladovanje in vzdrževanje kompleksnih premoženj (elektrarne, transformatorske postaje, daljnovodi, zgradbe itd.). Standardi, tehnike in metodologije obvladovanja premoženja so se izkazali za stroškovno učinkovite pri pomoči obvladovanja premoženja podjetij.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtorja:
Ana Lovrenčič
dr. Viktor Lovrenčič

Ne spreglejte pa tudi  strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €