Zelena obveznica SID banke

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) je decembra 2018 kot prva slovenska družba na mednarodnih finančnih trgih izdala zeleno obveznico. Z izdajo obveznice je zbrala 75 milijonov evrov sredstev, ki jih bo namenila financiranju zelenih in trajnostnih projektov ter na ta način pripomogla k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji.

Za slovenski kapitalski trg je izdaja zelene obveznice SID banke zelo pomembna, saj predstavlja možnost financiranja domačih podjetij, ki mislijo »zeleno« in svoje »zelene« storitve prenašajo v naše domove. Na ta način bodo podjetja, ki vlagajo v zelene projekte, imela možnost pridobiti financiranje po preferenčnih pogojih, ki se odražajo v nižjih obrestnih merah. SID banka bo s tem dodatno spodbudila inovativno financiranje do okolja prijaznih in finančno vzdržnih podjetij v Sloveniji.

»Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, želimo ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja Slovenije,« je navedeno v Strategiji razvoja Slovenije 2030. SID banka aktivno deluje v smeri sprememb obstoječih okoljskih, ekonomskih in socialnih paradigem in tako prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije (Sustainable Development Goals), katerim se je na vrhu Organizacije združenih narodov septembra 2015 skupaj z ostalimi 192 državami zavezala tudi Republika Slovenija.

Z namenom spodbujanja trajnostnega gospodarstva je SID banka skupaj z drugimi razvojnimi bankami v okviru Evropskega združenja dolgoročnih vlagateljev (ELTI) na Pariškem vrhu (COP21) podpisala posebno izjavo, s katero se je zavezala k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. SID banka se kot podpisnica te izjave zavzema in tudi druge tržne udeležence spodbuja k trajnostnemu vlaganju in razvoju trga zelenih obveznic v Sloveniji. Spodbuda ne pomeni zgolj prenosa znanja in pomoči slovenskim izdajateljem pri oblikovanju strukture njihovih zelenih obveznic, temveč je SID banka pripravljena sodelovati tudi kot vlagatelj oziroma kupec teh obveznic.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €