Ciljno usmerjanje priključevanja proizvodnih naprav električne energije kot eden od zelo pomembnih členov k takojšnjemu povečanju realizacije na področju OVE

Izredno visoke cene električne energije na trgu, dolgoročno negotovi obeti in cilji po razogljičenju družbe na eni strani ter težnja po elektrifikaciji ogrevanja in prometa nas vse skupaj silijo k hitremu iskanju alternativnih rešitev.

Najhitrejša in cenovno najugodnejša rešitev je lastna elektrarna za individualno samooskrbo po sistemu letnega obračuna, kar pa zaradi obstoječih omejitev omrežja, lege objekta in zakonodajnih omejitev ni dostopno vsem odjemalcem. Vstop v sistem je dopusten samo za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (odjemalce na nizki napetosti s priključno močjo odjema do vključno 43 kW). S tem bodo uporabniki sistema reševali probleme povečanja zahtev po elektrifikaciji, predvsem zaradi sprememb pri odjemu električne energije, ki jih povzroča uvajanje toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila ob dodajanju hranilnikov električne energije. Na ta način bodo uporabniki prevzeli aktivno vlogo (t. i. prosumerja) in izrabili prednosti storitev trga prožnosti.

Sistem samooskrbe z letnim obračunom je zelo privlačna možnost za uporabnike, ki si želijo zagotoviti stabilno ceno električne energije na dolgi rok. Skladno z 72. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE, Uradni list RS, št. 121/21189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) je bila predvidena možnost vključitve v sistem letnega obračuna do konca leta 2023. Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE, Uradni list RS, št. 121/22) je določil možnost registracije samooskrbe z letnim obračunom do konca leta 2024 za tiste končne odjemalce, ki distribucijskemu operaterju podajo vlogo za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023.

Preobrazba omrežja in uporabnikov

Distribucijski operater električne energije, družba SODO d. o. o., skupaj z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.) skrbi za enakomeren razvoj in obravnavo uporabnikov omrežja na ravni Slovenije ter se zaveda pomena zmogljivega distribucijskega omrežja pri zeleni transformaciji.

Sočasna oddaja ali prevzem na distribucijskem omrežju ima svoje fizikalne omejitve. Zaradi nestanovitnosti proizvodnih virov (npr. sončnih elektrarn) in višje sočasne porabe (polnjenje avtomobilov, ogrevanje) bo nujno prilagajanje odjema uporabnikov omrežja. Kot odjemalci električne energije se moramo vse bolj zavedati, da lahko postanemo aktivni odjemalci, s tem ko začnemo prilagajati svoj odjem, namestimo proizvodne naprave, hranilnike, hišne sisteme za upravljanje z energijo ipd. Pri vsem skupaj pa ne smemo pozabiti, da lahko veliko storimo tudi z učinkovito rabo energije.

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
Andrej Špec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €