Pristop k izgradnji male vetrne elektrarne za samooskrbo ali kot manjše proizvodne naprave

Zakonodaja za postavitev male vetrne elektrarne

V Sloveniji imamo sprejeti uredbi, ki omogočata izgradnjo male vetrne elektrarne za samooskrbo ali kot manjše proizvodne naprave:

  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19),
  • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 60/19).

Ker je bila letos sprejeta Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom se bomo v nadaljevanju posvetili tej Uredbi. Uredba določa vrste, velikost in pogoje za montažo in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje (manjše proizvodne naprave). Med manjše proizvodne naprave se po tej uredbi uvrščajo tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem vetrne energije, z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.

Ključni pogoji za montažo in priključitev manjših proizvodnih naprav, 4. člen uredbe:

  • Manjša proizvodna naprava se montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
  • Pred začetkom del se izdela statična presoja.
  • Pred začetkom del se izdela strokovna presoja požarne varnosti.
  • Pred začetkom del se izdela presoja, iz katere izhaja, da sta zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi.
  • Če se montaža izvaja ob objektu in je skrajna točka, ki jo naprava lahko doseže, oddaljena manj kot 1,5 metra od meje sosednjih zemljišč, mora imeti investitor soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
  • Naprava, ki proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vetrne energije, se montira z nosilnim drogom na ali ob objekt. Drog je lahko montiran na temelj, največja višina, ki jo naprava lahko doseže, ne sme presegati 10 metrov, pri montaži na objekt pa ne polovice višine objekta.

Pristop k izgradnji male vetrne elektrarne za samooskrbo ali kot manjše proizvodne naprave 

Postopek izgradnje male vetrne elektrarne

V nadaljevanju vam bomo prikazali kratek povzetek planiranja, pridobivanja soglasij ter namestitve male vetrne elektrarne (npr. od 1,5 kW do 50 kW) po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije ali po Uredbi o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom …

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €