Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije

Energetski zakon (EZ-2)  določa načela in ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo in energetske inšpekcije, opredeljuje energetsko infrastrukturo in njeno gradnjo ter vzdrževanje, postopke dodeljevanja spodbud in ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi direktive Evropske unije.

Določbe tega zakona se uporabljajo za področja energetike, urejena z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo, zakonom, ki ureja oskrbo s plini, zakonom, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov, zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, in zakonom, ki ureja učinkovito rabo energije, če ni v teh zakonih določeno vprašanje urejeno drugače.

Določbe tega zakona se, če ni v posameznih členih drugače določeno, uporabljajo za pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti na naslednjih področjih energetskih dejavnosti:  skladiščenje plinastih, tekočih in trdih goriv,  transport energije in goriv po omrežjih, proizvodnja, pridobivanje in distribucija trdih, tekočih in plinastih goriv ter trgovanje z njimi, proizvodnja električne energije, shranjevanje električne energije, agregiranje na trgu z električno energijo, proizvodnja in distribucija toplote za daljinsko ogrevanje in hlajenje, dejavnost operaterja, dobava električne energije, plina ali toplote, dejavnost operaterja trga z električno energijo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo oziroma plinom, dejavnost pridobivanja premoga. Določbe tega zakona se, če ni v posameznih členih drugače določeno, uporabljajo tudi za druge pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe in sicer za: lokalne skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki so lastniki oziroma uporabniki energetskih postrojev, naprav in napeljav, končne odjemalce energije.

Nadaljnja pojasnila nove zakonodaje in povezanosti z ostalimi predpisi najdete na povezavi tukaj >>>

Ne spreglejte tudi:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice, zadnje stanje tehnike in subvencije

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €