Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

Izvedba je hibridna – tako se lahko udeležite »v živo« ali se priključite »on-line«.

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Novi Energetski zakon (EZ-2) se uporablja že od 8. maja in določa načela in ukrepe upravljanja energetske politike in uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva s pričakovanim gibanjem porabe energije za zanesljivo, trajnostno in konkurenčno oskrbo z energijo in tako mora biti tudi energetska infrastruktura načrtovana in grajena tako, da ustreza zadnjemu stanju tehnike in je ekonomsko učinkovita, vzdrževana pa mora biti tako, da zagotavlja optimalno tehnično delovanje.

TERMIN: 3. 7. 2024 (od 9:00 do 15:00)

Gradnja, postavitev, obratovanje, vzdrževanje in dostop do objektov in zemljišč, ki so potrebni za:

  • prenos in distribucijo električne energije, plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini ali
  • proizvodnjo električne energije, priključek do objektov za proizvodnjo in shranjevanje električne energije z inštalirano močjo, večjo od 10 MW

so v javno korist.  Za te namene se nepremičnine lahko razlastijo, omejijo s pravico uporabe za določen čas ali obremenijo z začasno ali trajno služnostjo ali stavbno pravico.

Novi Energetski zakon (EZ-2) posega tudi na področje druge energetske zakonodaje kot npr.: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) ter še druge nove Uredbe in Pravilnike in ureja inšpekcijski nadzor.

Cilji energetske politike morajo biti usklajeni z dolgoročnimi razvojnimi cilji Slovenije ter energetskimi in podnebnimi cilji, ki so določeni v dolgoročni podnebni strategiji in v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) ter v strateških, operativnih in akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo.

Občine bodo morale pripraviti lokalne energetske koncepte (LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. V LEK-u bodo morale občine zastaviti cilje prihrankov energije, povečanja deleža OVE ter cilje energetske prenove javnih stavb.

V novem Energetskem zakonu (EZ-2) je opredeljeno tudi dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije ter dodeljevanje spodbud za naložbe v podporo regijam in območjem, odvisnim od ogljika, ter modernizacijo v smeri pravičnega, zelenega prehoda.

Program

Novi Energetski zakon (EZ-2) ter povezava z drugo zakonodajo, uredbami in pravilniki

Energetska politika ter Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)

Vloga Agencije za energijo

Inšpekcijski nadzor

Dodeljevanje finančnih spodbud

Predstavitev in opredelitev energetske infrastrukture:

  • gradnja in vzdrževanje,
  • varovalni pas,
  • evidentiranje infrastrukture,
  • gradnja energetske infrastrukture

Razlastitev in omejitev lastninske pravice v javno korist

Kazenske določbe

Predavatelji

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

je svetovalec uprave v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 40 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih petnajst let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB in SF6 odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot dvesto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pod napetostjo doma in v svetu. Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

248,00 € + 22 % DDV

248,00 € + 22 % DPlačilo z DDV tako znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

 

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Naročniki Elektrotehniške revije: 20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €