Novi predpisi

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018)

Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 69/2018)

Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 69/2018)

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 71/2018)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 72/2018)

Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/2018)

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2019 (Uradni list RS, št. 78/2018)

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2019 (Uradni list RS, št. 80/2018)

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2019 (Uradni list RS, št. 80/2018)

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 (Uradni list RS, št. 82/2018)

Odredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/2018)

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019 (Uradni list RS, št. 84/2018)

Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje (Uradni list RS, št. 86/2018)

Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 86/2018)

Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Uradni list RS, št. 6/2019)

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Uradni list RS, št. 10/2019)

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €