Novi predpisi

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 38/2019)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) (Uradni list RS, št. 43/2019)

Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2019)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/2019)

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/2019)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 47/2019)

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 59/2019)

Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 59/2019)

Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 60/2019)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 62/2019)

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €